Stránka je momentálně ve výstavbě, navštivte nás prosím později.

Děkujeme za pochopení.

Nabídky na email

Celé jméno:
E-mailová adresa:
Vyplněním registračního formuláře souhlasím se zařazením poskytnutých osobních údajů (dále jen „údaje“) do databáze společnosti XENTURY kft., 1026 Budapest, Kelemen László u 2. 3., fszt. 5, IČ: 13-09-147556, jakožto správce, pro účely poskytnutí služby prostřednictvím portálu hromadných slev na internetové stránce www.simpletravel.cz, a dále s jejich zpracováním pro marketingové účely, tj. nabízení produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Souhlas uděluji na dobu 5 let od okamžiku udělení tohoto souhlasu. Prohlašuji, že tento souhlas poskytuji dobrovolně, a že jsem byl poučen o svých právech ve smyslu §11, §12 a §21 zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění, zejména o právu na přístup ke svým údajům, jejich opravu, právo žádat vysvětlení, či žádat odstranění závadného stavu zpracování osobních údajů, případně právu obrátit se s podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Byl jsem informován, že svůj souhlas mohu kdykoli bezplatně odvolat, a to písemnou žádostí adresovanou do sídla správce. Poučení o Vašich právech: (1) Požádáte-li o informaci ohledně zpracování osobních údajů kteréhokoli správce, je Vám tento správce povinen takovou informaci bez zbytečného odkladu poskytnout. Obsahem informace bude vždy sdělení o: (i) účelu zpracování osobních údajů; (ii) osobních údajích, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji; (iii) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do Vašeho práva a oprávněných zájmů; a (iv) příjemci, případně kategoriích příjemců osobních údajů. (2) Máte rovněž právo: (i) na přístup k osobním údajům; (ii) požadovat opravu osobních údajů v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů; a (iii) kdykoli svůj souhlas odvolat písemným oznámením doručeným správci. (3) Pokud se domníváte, že jakýkoli správce, zpracovatel či další příjemce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete: (i) požádat správce, zpracovatele či dalšího příjemce o vysvětlení; (ii) požádat, aby správce, zpracovatel či další příjemce odstranil takto vzniklý stav; nebo (iii) se obrátit s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.