Podmínky používání webových stránek

 1. Podmínky používání

  1. Obecná ustanovení

   Provozovatelem internetových stránek www.itesco.cz/hello je společnost Tesco Stores ČR a.s., se sídlem Vršovická 1527/68b, 100 00 Praha 10, IČO: 45308314, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1377 (dále jen "Tesco” nebo “Provozovatel”) která je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto stránkám.


   Webové stránky jsou především určené pro členy věrnostního programu Tesco Clubcard provozovaný společností Tesco.


   Tyto Podmínky společně se Zásadami ochrany osobních údajů a používání cookies společnosti Tesco a Všeobecnými podmínkami věrnostního programu Clubcard společnosti Tesco (dále jen „Podmínky“) platí mezi Vámi jako uživatelem těchto webových stránek včetně veškerých subdomén (ledaže jsou výslovně vyloučeny těmito Podmínkami) a společností Tesco.


   Prosím přečtěte si tyto Podmínky pečlivě, Váš souhlas být vázán těmito Podmínkami a jednat v souladu s nimi se považuje za udělený Vaším prvním použitím webových stránek. Pokud nesouhlasíte s tím, být vázaný těmito Podmínkami, měli byste neprodleně přestat používat webové stránky. V těchto Podmínkách se za uživatele považuje jakákoliv třetí strana, která navštíví nebo používá webové stránky a která (i) není zaměstnancem Provozovatele a nejedná v rámci tohoto pracovního poměru nebo (ii) neposkytuje služby Provozovateli v souvislosti s provozem webových stránek a nepoužívá webové stránky za tímto účelem (dále jen „Uživatel“).

  2. Práva duševního vlastnictví a způsob používání

   Webové stránky a celý jejich obsah, vlastnosti a funkce (včetně mimo jiné, všech informací, softwaru, textů, zobrazení, obrazů, videa, audia a jejich designu, výběru a uspořádání) jsou ve vlastnictví Provozovatele, jeho poskytovatelů licencí nebo jiných poskytovatelů těchto materiálů, a jsou chráněny autorským právem, ochrannou známkou, patentem, obchodním tajemstvím a dalšími zákony ohledně práv duševního vlastnictví nebo vlastnických práv.


   Pokračováním v používání webových stránek berete na vědomí a uznáváte, že jejich obsah je chráněný autorským právem, ochrannou známkou, právem k databázi a dalšími právy duševního vlastnictví. Nic na této webové stránce nesmí být vykládáno jako udělení jakékoliv licence nebo práva na použití jakékoliv ochranné známky nebo loga uvedené na webových stránkách bez předchozího písemného souhlasu jejich vlastníka.


   Tato webová stránka má být online časopisem poskytujícím kvalitní obsah, a to zejména v následujících kategoriích: jídlo, děti, zdravý životní styl a sezónní obsah.


   Jako Uživatel webové stránky jste oprávněn, pro osobní a nekomerční účely, použít obsah webové stránky a to pouze následovně:


         -      vyplnění a aktualizace registračního formuláře, čtení nebo sdílení článků a používání online funkcí webové stránky (dále jen "Uživatelské aktivity").


   Nejste oprávněni jakkoliv jinak reprodukovat, upravovat, kopírovat, distribuovat nebo používat jakýkoliv obsah ke komerčním účelům bez písemného souhlasu Provozovatele.


   Dále nejste oprávněni používat webové stránky:


         -      jakýmkoli způsobem, který by mohl způsobit poškození webových stránek nebo zabránit užívání těchto webových stránek jakoukoli jinou osobou
         -       jakýmkoliv způsobem, který je škodlivý, protiprávní, nezákonný, urážlivý, obtěžující, výhružný či jinak nevhodný nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy
         -      pro účely tvorby, přenosu nebo ukládání elektronické kopie obsahu chráněného autorskými právy bez souhlasu vlastníka.

  3. Registrace

   Tím, že se registrujete jako Uživatel, budete mít možnost přístupu k obsahu na webové stránce založený na Vašich osobních preferencích a navíc získáte Clubcard body jako odměnu, pokud jste členem věrnostního programu Tesco Clubcard a současně poskytnete při registraci na této webové stránce číslo Clubcard karty. Různé online Uživatelské aktivity (např. vyplnění registračního formuláře, čtení nebo sdílení článků apod.) budou odměněny Clubcard body v různé výši. Uživatel může celkem za veškeré Uživatelské aktivity získat maximálně 186 Clubcard bodů za jeden měsíc.


   V rámci registrace musí Uživatel zadat do registračního formuláře alespoň jméno, příjmení, emailovou adresu a jméno oblíbeného Tesco obchodu. Zadání čísla Vaší karty Clubcard je nepovinné; je však podmínkou získání odměny za Uživatelské aktivity v podobě extra Clubcard bodů. Jste povinni zajistit, že Vámi poskytnuté údaje při registraci nebo kdykoliv později jsou správné a úplné. Dále jste povinni Provozovatele neprodleně informovat o jakýchkoli změnách údajů, které nám poskytnete při registraci tak, že aktualizujete své osobní údaje pro zajištění účinné komunikace s vámi.


   Můžeme pozastavit nebo zrušit vaši registraci s okamžitou platností v opodstatněných případech, nebo v případě, že porušíte tyto Podmínky.


   Uživatel může zrušit svou registraci kdykoli a to zasláním písemného oznámení na adresu sídla Provozovatele uvedenou na začátku těchto Podmínek nebo na emailovou adresu: soutez@brandformance.cz. Pokud tak učiníte, musíte okamžitě přestat používat webové stránky. Zrušením nebo pozastavením registrace nejsou nijak dotčena práva vyplývající z platných právních předpisů.

  4. Zásady ochrany osobních údajů a používání cookies

   Používání webových stránek včetně registrace se řídí Zásadami ochrany osobních údajů a používání cookies společnosti Tesco a Všeobecnými podmínkami věrnostního programu Clubcard společnosti Tesco, které jsou součástí těchto Podmínek.


   Chcete-li zobrazit Zásady ochrany osobních údajů a používání cookies společnosti Tesco klikněte na následující odkaz: https://itesco.cz/ochrana-osobnich-udaju/ a https://itesco.cz/cookies/ a pro zobrazení Všeobecných podmínek věrnostního programu Clubcard společnosti Tesco, klikněte na následující odkaz: https://www.clubcard.cz/vseobecne-podminky-clenstvi.html.

  5. Dostupnost webové stránky a omezení odpovědnosti Provozovatele

   Provozovatel neodpovídá za žádné škody způsobené používáním této webové stránky a dalším využíváním jejího obsahu. Veškeré on-line nástroje, služby nebo informace, které Provozovatel poskytuje prostřednictvím webové stránky, jsou poskytovány „tak jak jsou“ a na „jak jsou přístupné“ bázi. Provozovatel nedává žádnou záruku, že služby poskytované prostřednictvím webové stránky bude bez závad. V maximální možné míře povolené zákonem, neposkytujeme žádné záruky (výslovné nebo implicitní) ohledně vhodnosti pro konkrétní účel, přesnosti informací, kompatibility a uspokojivé jakosti. Provozovatel nemá žádnou povinnost aktualizovat informace na webové stránce.


   Obsah článků reprodukovaných na této webové stránce spolu se všemi doprovodnými informacemi jsou pouze informativní a v žádném případě nenahrazují odbornou lékařskou pomoc, pokyny a odbornou péči. Společnost Tesco nezaručuje přesnost, úplnost nebo užitečnost informací uvedených v článcích nebo doprovodných informacích. Uživatelé při čtení článků nesmějí spoléhat na informace nebo názory vyjádřené jako alternativa nebo náhrada za poradenství od lékaře. Názory vyjádřené v článcích a doprovodných informacích jsou názory konzultovaných třetích stran za účelem poskytnutí informací o problémech, které jsou v nich řešeny, a nejsou a nemůžou být považovány za konečné nebo jednoznačné lékařské názory. Názory, připomínky, závěry a doporučení vyjádřené v článcích a doprovodných informacích nemusí nutně odrážet názory společnosti Tesco.


   Provozovatel použije přiměřené úsilí, aby zajistil, že webová stránka je bezpečná a bez chyb, virů a jiného škodlivého softwaru, nedává však v tomto ohledu žádnou záruku a Uživatelé nesou odpovědnost za bezpečnost jejich osobních údajů a jejich počítače. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv narušení nebo nedostupnost této webové stránky. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které Uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním webové stránky.


   Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím webové stránky. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím webové stránky.


   Provozovatel si vyhrazuje právo změnit, pozastavit nebo ukončit jakoukoli část (nebo celou) webové stránky, včetně, ale nikoli výlučně, ve vztahu k jakémukoliv produktu a/nebo službě, pokud není uvedeno jinak. Tyto Podmínky se použijí i na jakékoliv modifikované verze webových stránek pokud není výslovně uvedeno jinak.

  6. Závěrečná ustanovení

   Tyto Podmínky je Provozovatel oprávněn kdykoliv změnit. Takto upravené Podmínky budou platné a účinné okamžikem jejich zveřejnění na webové stránce.  Uživatelé by měli pravidelně kontrolovat Podmínky, aby se seznámili s aktuální verzí.


   Se svými dotazy a požadavky můžete kontaktovat Provozovatele nebo jeho zástupce na emailové adrese: soutez@brandformance.cz.


   Tyto Podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění.


   V Praze, dne 6. 3. 2018