Pravidla soutěže Velký vánoční dotazník s TESCO


Článek 1
Obecná ustanovení a definice

1. Organizátorem soutěže Velký vánoční dotazník (dále jen „Soutěž“) je společnost Tesco Stores ČR a.s., se sídlem Vršovická 1527/68 b, Vršovice, 100 00 Praha 10, IČO: 45308314, zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1377 (dále jen „Organizátor“).

2. Administrátorem této Soutěže je společnost dotcom.cz, se sídlem Soukenická 1194/13, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO:03804844, zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 238091 (dále je “Administrátor”).


Článek 2

Stránky soutěže a doba trvání Soutěže

1. Soutěž bude probíhat na území České Republiky online skrze webové stránky Organizátora https://itesco.cz/hello/sezona/vanoce/ za použití aplikace, která umožňuje soutěžícímu odpovědět na otázky, zaregistrovat se a zúčastnit se soutěže (dále jen “Soutěžní Stránka”).

2. Soutěž bude probíhat od 12. listopadu 2019 do 11. prosince 2019 (dále jen “Doba trvání Soutěže”).


Článek 3

Podmínky a pokyny pro účast v Soutěži

1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba žijící v České republice, která je starší 18-ti let, jejíž doručovací adresa se nachází na území České republiky a splní všechny podmínky účasti v Soutěží uvedené v tomto Článku 3 níže (dále jen „Soutěžící“). Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora, Administrátora a osoby jim blízké.

2. Podmínky účasti v Soutěži jsou následující:
a) Soutěžící vyplní dotazník na Soutěžní stránce.
b) Po vyplnění dotazníku bude mít Soutěžící možnost zúčastnit se Soutěže o ceny. Pokud se Soutěžící rozhodne vstoupit do Soutěže, musí vyplnit registrační formulář na konci dotazníku zveřejněný na Soutěžní stránce a zadat svou e-mailovou adresu ihned poté, co udělí souhlas s Pravidly této Soutěže,
c) Soutěžící může vyhrát pouze jednou, a to jednu z cen,
d) Soutěž a vstup do Soutěže není podmíněna nákupem v prodejnách Organizátora, (dále jen “Pravidla”).


Článek 4

Výsledky soutěže a ceny

1. Losování proběhne formou automatizovaného výběru z osudí Soutěžících, kteří se úspěšně registrují a splní všechny podmínky Soutěže. Losování proběhne na konci Doby trvání Soutěže, nejpozději do 5 pracovních dnů od skončení soutěže. Rozhodnutí Organizátore o výherci je konečné.

2. Výhry v Soutěži jsou následující:

Apple iPhone 7, 128 GB
Apple Watch Nike+ Series 4, 40mm
Xiaomi M365 – Original Mi Electric Scooter 2, elektrická koloběžka

(dále jen “Výhry”).

3. Výhry musí být přijaty tak, jak jsou nabízeny, a jsou nepřenosné. Výherci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Organizátor tímto není vůči Soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora, než jsou uvedená v těchto Pravidlech. Všechny popisy a ilustrace Výher v propagačních materiálech mají ilustrativní charakter.

4. Nárok na Výhru je právně nevymahatelný.

5. Organizátor není odpovědný za poškození dat, neúplné nebo nečitelné záznamy nebo záznamy, které nebudou řádně odeslány.

6. Výherci budou informováni e-mailem do 5 pracovních dnů od losování výherců. Organizátor bude kontaktovat každého výherce e-mailem, který Soutěžící poskytnul při registraci do Soutěže. Pro zaslání Výhry musí výherce uvést Organizátorovi adresu, na kterou má být Výhra zaslána. Pokud Organizátor nemůže kontaktovat vítěze nebo nelze-li Výhru doručit, může být prostřednictvím náhodného elektronického automatizovaného losování vybrán náhradní vítěz. Organizátor nenese žádnou odpovědnost vůči původnímu vítězi.

7. Organizátor neodpovídá za nedodání, ztrátu nebo poškození Výhry ani za škodu, kterou může utrpět Soutěžící nebo jiné osoby v souvislosti s účastí v Soutěži nebo použitím Výhry.

8. Kontaktní údaje Soutěžícího nebudou využity pro marketingové účely.


Článek 5

Vyloučení Soutěžících 

1. Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit bez předchozího upozornění z účasti v Soutěži Soutěžícího, který nedodrží nebo neporuší tato Pravidla.

2. Organizátor je oprávněn vyloučit Soutěžícího, který
a) při jednání v Soutěži porušuje zákon (zejména používá neoprávněný hardware nebo jinak podvodně jedná);
b) účastní se Soutěže jménem třetí osoby;
c) uvede chybný email;
d) zúčastní se prostřednictvím profesionálních výherních služeb anebo obdobných služeb;
e) pokouší se uspět v Soutěži jiným podvodným konáním v rozporu s Pravidly.

3. Rozhodnutí Organizátora o vyloučení Soutěžícího je konečné. Pokud se Organizátor rozhodne vyloučit Soutěžícího z výše uvedených důvodů poté, co mu byla udělena Výhra, je vyloučený Soutěžící povinen vrátit Výhru Organizátorovi nebo zaplatit částku odpovídající hodnotě Výhry.


Článek 6

Informace o zpracování osobních údajů

1. Soutěžící bere na vědomí, že Organizátor v pozici správce bude zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail za účelem konání Soutěže, a to
a) za účelem organizování, rozvoje a zlepšování Soutěže;
b) komunikace se Soutěžícím;
c) splnění zákonných povinností a zajištění souladu s těmito Pravidly.

2. Organizátor bude dále u výherců zpracovávat doručovací adresu za účelem doručení Výhry.

3. Osobní údaje budou zpracovávány po celou Dobu trvání Soutěže. Vzhledem k výše uvedenému není možné zúčastnit se Soutěže bez současného zpracování zde uvedených osobních údajů.

4. Osobní údaje nebudou zveřejněny.

5. Organizátor tímto informuje Soutěžícího o jeho právu na informace o zpracování jeho osobních údajů (zejména informace o kategorii zpracovávaných osobních údajů, účelu, způsobu a době zpracovávání a případných příjemcích osobních údajů), právu požadovat od Organizátora přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání (zejména nesprávných, neúplných a neaktuálních osobních údajů), o právu klienta požadovat od Organizátora vysvětlení týkající se zpracování jeho osobních údajů, pokud soutěžící zjistí nebo se domnívá, že Organizátor vykonává zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života klienta nebo v rozporu s platnými právními předpisy (zejména pokud jsou osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování), a právu požadovat, aby Organizátor odstranil takto vzniklý stav a zabezpečil nápravu (zejména se může jednat o blokování, vykonání opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Ustanovením předcházející věty není dotčeno právo klienta podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Dále Organizátor klienta informuje o tom, že má právo na přenositelnost svých osobních údajů k novému správci osobních údajů, právo na omezení zpracování a právo namítat proti zpracování.

6. Osobní údaje, které Soutěžící poskytne Organizátorovi, musí být platné a pravdivé a v případě jejich změny je Soutěžící povinný o jejich změně bezodkladně informovat Organizátora. V případě neaktuálnosti poskytnutých osobních údajů, po splnění účelu a po podání námitek budou tyto osobní údaje zlikvidované.

7. Zpracovávané osobní údaje budou jménem Organizátora zpracovány prostřednictvím zpracovatele, kterým je Administrátor.

8. Organizátor jako správce osobních údajů tímto potvrzuje, že osobní údaje bude používat v souladu s účelem popsaným výše.

9. Osobní údaje budou vymazány ve vnitřních systémech Organizátora a Administrátora nejpozději do 6 měsíců po skončení Soutěže.

10. V případě dotazů, jak Organizátor shromažďuje, uchovává a používá osobní údaje, nás prosím kontaktujte e-mailem zaslaným na následující e-mailovou adresu: info@itesco.cz


Článek 7

Závěrečná ustanovení

1. Soutěžící účastí v Soutěži udělují Organizátorovi souhlas s těmito Pravidly. Soutěžící také berou na vědomí potenciální odpovědnost za výhru, která je zdaněna v souladu s příslušnou legislativou v případě, že hodnota cen překročí zákonný limit.

2. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli předčasně ukončit nebo přerušit Soutěž bez uvedení důvodu nebo s uvedením důvodů v případech, kdy Organizátor dle svého uvážení nebude schopen zajistit z technických nebo jiných důvodů řádné fungování Soutěže, a to oznámením změny na webových stránkách soutěže, kde jsou uvedeny úplná Pravidla Soutěže.

3. Soutěžící nemá právní nárok na poskytnutí Výhry a Soutěžící není oprávněn požadovat od Organizátora žádné alternativní plnění namísto Výhry. Současně soutěžící nejsou povinni Výhru přijmout.

4. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit Výhru jinou výhrou srovnatelného typu a hodnoty a změnit Podmínky pro předání Výhry. Organizátor si také vyhrazuje právo změnit tyto Podmínky Soutěže, včetně Doby trvání Soutěže nebo předčasného ukončení Soutěže.

5. Organizátor neodpovídá za škody způsobené Soutěžícímu, které vzniknou v důsledku nedostupnosti / nefunkčnosti technického vybavení a sítí potřebných pro provoz Soutěže a účasti na ní.

6. O všech stížnostech nebo námitkách Soutěžících rozhodne s konečnou platností Organizátor.

7. Další podmínky Soutěže, které nejsou upravené těmito Pravidly, se řídí příslušnými právními předpisy platnými v České republice. Jakékoliv případné stížnosti týkající se Soutěže a jejího průběhu je možné zaslat na e-mailovou adresu: info@itesco.cz kdykoliv v průběhu trvaní Soutěže, nejpozději však do 3 dnů od jejího skončení, jinak nebude ke stížnosti přihlédnuto. Stížnosti řeší s konečnou platností Organizátor Soutěže.

8. Podmínky a pravidla Soutěže jsou dostupné na webových stránkách https://itesco.cz/hello/sezona/vanoce/.

 

TESCO STORES ČR, a.s.
V Praze dne 11. listopadu 2019

Tipy na nejlepší vánoční nákupy


Nakupujte pohodlně online a mějte více času na své blízké. Naleznete zde inspiraci na nejlepší vánoční dárky, akční nabídky, slevy a nakoupíte vše, co potřebujete, kdekoliv jste. Užijte si Vánoce po svém.

Nenechte si vyšumět 20 % slevu na bublinky

Nenechte si vyšumět 20 % slevu na bublinky

Tipy na nejlepší vánoční nákupy

Prohlédněte si více speciálních nabídek v našich letácích a katalozích

Prohlédnout akční nabídku

Tipy na nejlepší vánoční nákupy

Oslavte momenty plné radosti společně

Oslavte momenty plné radosti společně

Nakupte si vše na oslavu příchodu Nového roku online.
Nakupte si vše na oslavu příchodu Nového roku online.
Tipy na nejlepší vánoční nákupy

Něco skvělého pro inspiraci?

Určitě máte dost receptů a nápadů, ale inspirace není nikdy dost. Podívejte se na naše recepty a tipy a připravte si letos na Vánoce něco nového.