icon_search

  Slovníček pojmů

  • Akontace

   je částečná platba předem v případě čerpání úvěru nebo leasingu. Jedná se o první, většinou navýšenou splátku. Je uváděna v procentech z celkové ceny pořizované věci. Zpravidla se pohybuje od 10 % výše.
  • Bankomat (ATM)

   je peněžní výdajový automat na výplatu hotovosti prostřednictvím platební karty.
  • Bezhotovostní

   je platba jiným způsobem než hotovými penězi, např. prostřednictvím platební karty u obchodníka, převody peněz pomocí internetového bankovnictví (trvalý příkaz nastavený pro měsíční splátky) apod.
  • Bezúčelový (neúčelový) úvěr

   je druh spotřebitelského úvěru, který může klient využít k libovolnému účelu, nečerpá jej pro financování konkrétního zboží nebo služeb. Jedná se například o hotovostní úvěr.
  • Bezúročné období

   je výhodou kreditních karet, díky níž nemusí klient zaplatit žádné peníze navíc. Pokud během tohoto časově omezeného období zaplatí všechny vyčerpané peníze, neplatí žádný úrok. Kreditní karty Home Credit mají bezúročné období 51 dnů.
  • Blokace karty

   je proces, kterým se znemožní používání platební karty. Po deaktivaci je karta blokována pro všechny platební transakce i výběry z bankomatu. Blokací karty se zabraňuje jejímu zneužití poté, co klient kartu ztratil nebo mu ji někdo odcizil.
  • Bonita

   je schopnost klienta dostát svým finančním závazkům.
  • Čerpání úvěru

   je odepsání peněz z účtu klienta poté, co uskutečnil transakci.
  • Disponibilní zůstatek

   je objem finančních prostředků, které má klient aktuálně k dispozici pro čerpání úvěru. Toto je úvěrový rámec snížený o částku již uskutečněných transakcí. Disponibilní zůstatek se každou měsíční i mimořádnou splátkou zvětšuje. Např. je-li úvěrový rámec 15 000 Kč a klient si již koupil zboží za 10 000 Kč, je disponibilní zůstatek 5 000 Kč.
  • Dluh

   je závazek - povinnost určité osoby plnit (např. zaplatit) jiné osobě.
  • Dlužník

   je fyzická nebo právnická osoba, které finanční instituce poskytla úvěr. Tato osoba je na základě úvěrové smlouvy povinna půjčku splatit (včetně úroků, případně úroků z prodlení, poplatku z prodlení apod.)
  • Doklad totožnosti

   je nutný k vyřízení formalit spojených s úvěrem. Žadatel nejčastěji předkládá platný občanský průkaz a druhý doklad totožnosti. Home Credit akceptuje platný řidičský průkaz nebo cestovní pas, rodný list nebo platný zbrojní průkaz.
  • Držitel karty

   je majitel karty, který je jako jediný oprávněný kartu používat.
  • Embosovaná

   je platební karta, na níž je reliéfně (vystouplým tiskem) uvedeno jméno majitele karty a její číslo. Lze ji použít v tzv. imprinterech, což jsou obchodní terminály zvané „žehlička".
  • Hotovostní úvěr

   je spotřebitelský bezúčelový úvěr, který slouží k nákupu jakéhokoliv druhu zboží či služeb a je klientovi vyplacen hotově nebo na běžný účet.
  • Inkaso

   je pokyn k provedení platby z účtu klienta. Toto svolení k platbě dává finanční instituci subjekt, který je k majiteli účtu v postavení věřitele. Touto formou se obvykle hradí pravidelné platby (např. pravidelné měsíční splátky apod.).
  • Jistina

   úvěru je objem prostředků, které si klient půjčil. Nesplacenou jistinou je zbývající částka, kterou klient věřiteli ještě neuhradil.
  • Kreditní karta

   znamená nákup na úvěr. Každá transakce s kartou znamená čerpání úvěru od společnosti, která kartu vydala. Klient je pak povinen splatit úvěr v dohodnutém termínu.
  • Měsíční splátky

   začíná klient splácet, jakmile čerpá úvěr. Jedná se buď o pevně danou částku (uvedenou v úvěrové smlouvě), nebo procento z úvěrového rámce na revolvingovém úvěru. Např. je-li úvěrový rámec 20 000 Kč a splátka činí 4 % z úvěrového rámce, pak měsíční splátka činí konstantně 800 Kč.
  • Pravidelná splátka

   začíná klient splácet, jakmile čerpá úvěr. Jedná se buď o pevně danou částku (uvedenou v úvěrové smlouvě), nebo procento z úvěrového rámce na revolvingovém úvěru. Např. je-li úvěrový rámec 20 000 Kč a splátka činí 4 % z úvěrového rámce, pak měsíční splátka činí konstantně 800 Kč.
  • Mimořádná splátka

   měsíční splátku lze kdykoli bez dalších poplatků zvýšit o mimořádnou splátku, která zvyšuje o tzv. disponibilní částku a snižuje úvěrové zatížení klienta.
  • Nákup na splátky

   je forma spotřebitelského účelového úvěru, jímž je možné financovat zboží nebo služby i bez potřebné hotovosti. Nákup na splátky s Home Creditem mohou klienti využít na zhruba 5500 obchodních místech po celé České republice.
  • Neúčelový (bezúčelový) úvěr

   je druh spotřebitelského úvěru, který může klient využít k libovolnému účelu, nečerpá jej pro financování konkrétního zboží nebo služeb. Jedná se například o hotovostní úvěr.
  • Nezajištěný úvěr

   není zajištěn zástavou majetku, ručením ani jiným způsobem. Finanční instituce tento úvěr poskytne pouze na základě ohodnocení bonity zákazníka. Ke splacení úvěru se dlužník zavazuje podpisem úvěrové smlouvy.
  • Nulové navýšení

   je zvláštní případ prodeje na splátky, kdy se součet splátek a akontace rovná pořizovací hodnotě věci. To znamená, že klient zaplatí stejnou částku, kterou si půjčil (neplatí žádné úroky ani poplatky).
  • p. a.

   (z lat. per annum, což znamená roční, za rok) - u úvěru značí úrokovou sazbu za jeden rok. V případě, že splátková období jsou kratší než jeden rok, dělí se úroková sazba p. a. počtem těchto období v roce. Například za tři měsíce je to úrok p. a. dělený čtyřmi.
  • Penále

   je peněžní postih (pokuta), který platí odběratel nebo dodavatel postiženému subjektu, když nedodrží dohodu nebo nějaký právní předpis. Nárok na penále vyplývá zpravidla ze zákona.
  • PIN (Personal Identification Number)

   je osobní identifikační číslo, ochranný prvek platebních karet. Používá se zpravidla u výběru hotovosti z bankomatu.
  • Platební (bankovní) karta

   je moderní platební nástroj, který nahrazuje hotovost a umožňuje zákazníkovi přístup k penězům na účtu, tj. výběr hotovosti z účtu prostřednictvím bankomatů, popř. bezhotovostní placení za zboží a služby.
  • Platební schopnost

   je schopnost klienta hradit právě splatné závazky vůči věřiteli.
  • p. m.

   (z lat. per mensem, což znamená měsíční, za měsíc) - u úvěru značí měsíční úrokovou sazbu.
  • Pohledávka

   představuje nárok věřitele na určité plnění ze strany klienta.
  • Pojištění

   je vztah, při němž na sebe pojišťovna přebírá závazek, že pojištěnému zaplatí újmu, která mu vznikne, za podmínek uvedených v pojistné smlouvě. Tento závazek se realizuje za úplatu - pojistné.
  • Pojištění osobních věcí a zneužití karty

   Nabízí Home Credit ke kreditním kartám uzavřeným od 23.11.2016. Pojištěné jsou vaše osobní věci (peněženka, kabelka/taška, dioptrické brýle a mnoho dalšího), hotovost, kterou máte u sebe nebo drobnou elektroniku. Navíc vám pokryje i finanční škody vzniklé při ztrátě či odcizení kreditní karty.
  • Pojištění schopnosti splácet

   Nabízí Home Credit k hotovostním půjčkám, kreditním kartám a nákupu na splátky uzavřeným od 1.11.2016. Při pracovní neschopnosti nebo ztrátě zaměstnání vám pojišťovna vyplatí až 12 splátek půjčky. Za dobu hospitalizace v důsledku úrazu zaplatí předepsané splátky půjčky. U hotovostní půjčky vám můžeme navíc splátky i odložit, pokud se na vzniklou situaci pojištění nebude vztahovat. Úhrada za pojištění je již součástí vaší splátky.
  • Pojištění výdajů

   Nabízí Home Credit k nákupu na splátky, k hotovostním půjčkám i kreditním kartám uzavřeným do 31.10.2017. Pojišťovna vám poskytne finanční prostředky na úhradu splátek půjčky u Home Creditu při pracovní neschopnosti nebo ztrátě zaměstnání. Pokud se stanete plně invalidním, vyplatí vám zbývající částku k doplacení půjčky. V případě pojistné události jsou peníze zaslány přímo na váš bankovní účet.
  • Pojištění zneužití karty

   Nabízí Home Credit ke všem kreditním kartám uzavřeným do 31.10.2016. Pojištění vám pokryje finanční škody vzniklé zneužitím karty v důsledku její ztráty či odcizení, poskytne také náhradu škody za ztracené či odcizené klíče a osobní doklady (občanský průkaz, řidičský průkaz, pas a povolení k pobytu pro cizince) a náhradu škody za odcizený mobilní telefon. To vše za pouhých 15 Kč měsíčně.
  • Pojistná událost

   je nahodilá skutečnost, s níž je spojena povinnost pojistitele plnit pojistnou smlouvu.
  • Pojistné krytí

   je smluvně sjednaná částka, kterou pojišťovna klientovi vyplatí, pokud dojde k pojistné události.
  • Poplatek

   je jednorázová peněžní částka, která je vybírána např. za určitou službu (v případě spotřebitelských úvěrů např. poplatek za výběr z bankomatu, vedení účtu, výpis z účtu apod.)
  • Předčasné splacení

   e mimořádné doplacení celého úvěru ještě před ukončením doby trvání smlouvy. Home Credit zaručuje klientům předčasné splacení všech poskytovaných úvěrů bez dodatečných poplatků.
  • Příkazem k úhradě

   požaduje majitel účtu od banky provedení určité platby z jeho účtu na účet jiného subjektu. Od tohoto příkazu je odvozen tzv. trvalý příkaz k úhradě, kterým se z účtu převádí opakovaně stejná částka.
  • Revolvingový úvěr

   čerpá klient opakovaně prostřednictvím úvěrové karty, na níž má sjednaný určitý finanční limit. Každým nákupem se tato suma snižuje, každou splátkou se naopak prostředky na nákup dalšího zboží na úvěr zvyšují.
  • RPSN (roční procentní sazba nákladů)

   je údaj, který má umožnit spotřebiteli lépe vyhodnotit výhodnost nebo nevýhodnost poskytovaného úvěru. RPSN udává procentní podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru
  • Ručením

   rozumíme povinnost uspokojit pohledávku věřitele v případě, že tak neučiní klient. Ručení je zajišťovacím vztahem nikoli mezi klientem a věřitelem, ale mezi věřitelem a třetí osobou - ručitelem.
  • Ručitel

   je osoba poskytující ručení (bere na sebe vůči věřiteli závazek, že pohledávku uhradí, pokud tak neučiní klient).
  • SOLUS

   http://www.homecredit.cz/cs/pro_klienty/solus.shtml je zájmové sdružení právnických osob, jehož cílem je v rámci tzv. odpovědného úvěrování přispívat k prevenci předlužování klientů, k prevenci růstu počtu dlužníků v prodlení, přispívat ke zvyšování vymahatelnosti stávajících dluhů po splatnosti a snižovat potenciální finanční ztráty věřitelů. Solus spravuje databázi neplatičů členských společností. Home Credit je zakládajícím členem.
  • Splátka

   je peněžní částka, část úvěru spolu s příslušnými úroky, kterou klient pravidelně poukazuje věřiteli a tak splácí úvěr.
  • Splátkový kalendář

   je stanovený postup splácení úvěru, časový rozvrh spláceného úvěru.
  • Splatnost

   je předem sjednaná doba, během níž se klient zavázal splatit úvěr.
  • Spotřebitelský úvěr

   je poskytován soukromým osobám a domácnostem na nákup spotřebních předmětů, služeb, pořízení nebo stavbu bytu nebo domu apod. Nejčastěji se používají úvěry revolvingové (poskytované formou úvěrového rámce k běžnému účtu klienta), úvěry splátkové (charakteristické pravidelným splácením úvěru včetně úroků) a hypoteční úvěry (dlouhodobé úvěry sloužící k financování koupě či vybudování bytu nebo rodinného domu).
  • Storno

   je zrušení chybného záznamu či operace.
  • Transakce

   je provedení platby za nákup zboží úvěrovou kartou klienta nebo výběr hotovosti z bankomatu.
  • Trvalým příkazem

   dává majitel účtu svolení bance k provádění a zúčtování opakujících se plateb.
  • Účelový úvěr

   je druh úvěru, který může klient využít pouze pro financování předem stanoveného konkrétního zboží nebo služeb. Jedná je např. o nákup na splátky.
  • Upomínka

   je výzva klientovi, aby uhradil splátku, kterou věřitel v termínu neobdržel. Nejčastěji je zasílána poštou.
  • Úrok

   je peněžitá odměna, kterou platí klient věřiteli za půjčení peněz. Velikost úroku je závislá na výši jistiny (velikosti poskytnutého objemu peněz, tj. úvěru), na výši úrokové sazby a na době trvání úvěru.
  • Úroková sazba

   vyjadřuje procentní poměr částky „splacené navíc" k půjčenému objemu peněz. Jde o konkrétní vyjádření úrokové míry. Udává se v procentech p. a. (rok) nebo p. m. (měsíc).
  • Úvěr

   je poskytnutí peněz za úrok, tj. věřitel dočasně zapůjčí peníze klientovi (poskytne mu úvěr) s tím, že po určité době klient vrátí peníze zpět. Jako odměnu za poskytnutí práva nakládat s penězi platí klient věřiteli úrok.
  • Úvěrová karta

   je založena na principu revolvingu a umožňuje jejímu majiteli nakupovat či čerpat hotovost až do výše úvěrového rámce.
  • Úvěrová smlouva

   je písemná dohoda mezi finanční institucí a zákazníkem, která tvoří formální základ úvěrového vztahu mezi věřitelem a klientem. Věřitel se zavazuje poskytnout ve prospěch klienta peněžní prostředky do určité částky; klient se zavazuje poskytnuté peníze vrátit a zaplatit věřiteli úroky. V úvěrové smlouvě bývá kromě jiného sjednána výše a účel úvěru, výše úrokové sazby, termíny a částky čerpání úvěru, způsob čerpání úvěru, termíny a částky splátek úvěru, termíny úhrady úroků, způsob úhrady splátek, konečná splatnost úvěru, způsob zajištění úvěru a postup v případě, že dlužník nehradí splátky úvěru a úroky.
  • Úvěrové podmínky

   zakotvují práva a povinnosti mezi společností a klientem, kterému společnost poskytuje úvěr na základě úvěrové smlouvy. Jsou tedy nedílnou součástí úvěrové smlouvy o poskytnutí úvěru uzavírané mezi společností Home Credit a fyzickou osobou.
  • Úvěrový rámec

   je maximální objem úvěru, který může klient čerpat. Výši úvěrového rámce lze dohodou měnit nahoru i dolů. Klient si výběrem úvěrového rámce volí nejen objem peněz, které má celkem k dispozici, ale také výši měsíční splátky, jež je stanovena procentem z úvěrového rámce.
  • Úvěrový rámec (limit)

   je horní hranice, do níž může klient čerpat úvěr. Tuto peněžní částku sjednává klient s finanční institucí ještě před prvním čerpáním úvěru.
  • Úvěrový účet

   je účet, na němž finanční instituce eviduje poskytnutý úvěr.
  • Variabilní symbol

   je maximálně desetimístný údaj uváděný na příkazech k zúčtování. Slouží k identifikaci platby pro účastníky platebního styku - jde o zprávu pro příjemce platby (může se jednat například o rodné číslo plátce).
  • Věřitel

   je fyzická nebo právnická osoba poskytující spotřebitelský úvěr v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo sdružení takovýchto osob.
  • Výpis z úvěrového účtu

   je doklad, který držitel dostává pravidelně každý měsíc, jakmile začne čerpat úvěr. Na výpise je uveden počáteční stav, pohyby v měsíci a disponibilní zůstatek.
  • Výše úvěru

   je částka, kterou si klient půjčil od věřitele. S tím, jak úvěr splácí, se jeho výše postupně snižuje.