icon_search

  Souhlas se zpracováním osobních údajů TESCO

  Souhlas se zpracováním osobních údajů

  Pokud jste prostřednictvím naší telefonické linky nebo webové aplikace neodmítli udělit souhlas, udělili jste v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen Zákon o ochraně osobních údajů), souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů v rozsahu Vámi poskytnutých osobních údajů, zejména Vašeho jména, příjmení, adresy bydliště, data narození či rodného čísla, emailové adresy a telefonu (dále jen Osobní údaje) těmto společnostem jako správcům Osobních údajů (dále jen Správci):

  Tesco Stores ČR a.s., IČO: 453 08 314, se sídlem Praha 10, Vršovická 1527/68b, PSČ 100 00; a

  DIRECT Pojišťovna, a.s., IČO: 274 41 831, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1566/2b, PSČ 170 00.

  Účelem zpracování Osobních údajů je poskytnout Vám komplexní informace o produktech a službách, které Správci, případně zpracovatelé, další příjemci nebo třetí subjekty, poskytují prostřednictvím zasílání informací, nabídek, nabídek účasti na marketingových soutěžích, výzkumech a anketách, a to i elektronickými prostředky (zejména telefonicky, e-mailem, prostřednictvím SMS a MMS zpráv).

  Souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete dobrovolně, a to na dobu trvání pojistné smlouvy a dále tří let po jejím zániku, bude-li pojistná smlouva uzavřena, anebo po dobu tří let od udělení tohoto souhlasu, nebude-li pojistná smlouva uzavřena.

  Osobní údaje mohou být zpracovávány rovněž Správci pověřenými zpracovateli a dalšími příjemci za použití manuálních a automatizovaných způsobů zpracování. Aktuální seznam zpracovatelů a dalších příjemců, kterým mohou být Osobní údaje zpřístupněny, naleznete v případě Tesco Stores ČR a.s. na adrese www.itesco.cz/pojisteni a v případě DIRECT Pojišťovny, a.s. na adrese www.direct.cz, vždy pod záložkou "ochrana osobních údajů".

  Správci prohlašují, že Osobní údaje budou zpracovávány pouze v souladu s účelem vyjádřeným v tomto souhlasu.


  Poučení o Vašich právech:

  (1) Požádáte-li o informaci ohledně zpracování Osobních údajů kteréhokoli Správce, je Vám tento Správce povinen takovou informaci bez zbytečného odkladu poskytnout. Obsahem informace bude vždy sdělení o:

  (i) účelu zpracování Osobních údajů;

  (ii) Osobních údajích, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji;

  (iii) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do Vašeho práva a oprávněných zájmů; a

  (iv) příjemci, případně kategoriích příjemců Osobních údajů.

  (2) Máte rovněž právo:

  (i) na přístup k Osobním údajům;

  (ii) požadovat opravu Osobních údajů v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů; a

  (iii) kdykoli svůj souhlas odvolat písemným oznámením doručeným příslušnému správci (Tesco Stores ČR a.s. nebo DIRECT Pojišťovna, a.s.), jehož se odvolání týká.

  (3) Pokud se domníváte, že jakýkoli Správce, zpracovatel či další příjemce provádí zpracování Osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:

  (i) požádat Správce, zpracovatele či dalšího příjemce o vysvětlení;

  (ii) požádat, aby Správce, zpracovatel či další příjemce odstranil takto vzniklý stav; nebo

  (iii) se obrátit s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.