icon_search
  Domů Soutěž

  NAKUPUJTE TESCO KREDITNÍ KARTOU A SOUTĚŽTE
  O POUKÁZKY V CELKOVÉ HODNOTĚ 15 000 KČ!

  Každý týden od 25. 3. do 14. 4. 2019 budeme losovat 12 výherců poukázek do Tesco v hodnotě 1 000 Kč až 3 000 Kč.


  Poukázky můžete uplatnit při nákupu zboží ve všech prodejnách Tesco v ČR.

  - Soutěž ukončena -

  JAK NA TO?

  • Přihlaste se do soutěže vyplněním registračního formuláře.
  • Nakupte v Tesco alespoň za 500 Kč a zaplaťte svou kreditní kartou Tesco.
  • Každý takový nákup zařadíme do slosování o skvělé ceny.


  Každý týden rozdáváme 12 poukázek na nákup v Tesco:
  10 poukázek v hodnotě 1 000 Kč
  1 poukázku v hodnotě 2 000 Kč
  1 poukázku v hodnotě 3 000 Kč  Čím více nákupů, tím větší šance na výhru.

  Slosování proběhne za každý soutěžní týden zvlášť z nákupů uskutečněných v daném období:
  25. 3. – 31. 3. 2019
  1. 4. – 7. 4. 2019
  8. 4. – 14. 4. 2019


  Výherce budeme kontaktovat telefonicky nebo zasláním sms vždy po ukončení daného soutěžního týdne. Společně si upřesníme údaje potřebné k zaslání výhry. Každý výherce může v každém soutěžním týdnu vyhrát jen jednu poukázku.

  Děkujeme za Vaši registraci do soutěže a přejeme Vám hodně štěstí.
  Vyplňte prosím požadovaná pole
  Odeslat

  Vyplněním formuláře se zaregistrujete do všech 3 soutěžních týdnů.


  TIP: Chcete se zapojit do soutěže, ale ještě nemáte svoji Clubcard kreditní kartu Premium PLUS?
  Zavolejte nám na 800 700 059 nebo navštivte náš stánek Tesco Finanční služby.


  Pravidla soutěže

  (dále jen „Pravidla")

  1.    Organizátor soutěže

  1.1    Organizátorem soutěže je společnost Home Credit a.s., IČO: 269 78 636, se sídlem Nové Sady 996/25, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka č. 4401 (dále také „Organizátor“). Kontakt na Organizátora: info@homecredit.cz, tel.: +420 542 100 100. Partnerem soutěže je společnost Tesco Stores ČR, a.s., se sídlem Vršovická 1527/68b, Vršovice, 100 00 Praha 10, IČO: 45308314, zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1377 (dále jen „Partner“ nebo „Tesco“).

  2.    Termín a místo konání soutěže

  2.1    Soutěž probíhá od 25. 3. 2019 (od 00.00 hodin) do 14. 4. 2019 (do 23:59:59 hodin) celkem ve 3 soutěžních kolech, a to výhradně na internetových stránkách www.itesco.cz/soutez.

  3.    Obecná ustanovení

  3.1    Soutěže se mohou zúčastnit klienti Organizátora, kteří splňují všechny podmínky:

  • mají s Organizátorem uzavřenu smlouvu o revolvingovém úvěru,
  • mají vydánu Clubcard kreditní kartu Premium, Clubcard kreditní kartu Premium Plus nebo Clubcard kreditní kartu Tesco (dále jen „Karta“),
  • v období od 25. 3. 2019 do 14. 4. 2019 provedou touto Kartou alespoň jednu platbu v některé z kamenných prodejen Tesco v minimální výši 500 Kč.

  Zobrazit celá pravidla
  • 3.2    Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora a osoby jim blízké.

  • 3.3    Do soutěže je zařazen každý klient, který vyplněním příslušného formuláře a zaškrtnutím příslušného políčka na webových stránkách www.itesco.cz/soutez projeví svoji vůli účastnit se této soutěže a splňuje podmínky uvedené výše v bodě 3.1 této části Pravidel. Jedna registrace klienta do soutěže platí pro celé soutěžní období (tj. všechny tři soutěžní týdny ve smyslu bodu 4.2. těchto Pravidel).

  • 3.4    Do soutěže je každý klient zařazen právě tolikrát, kolik plateb specifikovaných v bodě 3.1 této části Pravidel provede. Čím více takových plateb klient provede, tím větší je jeho šance na Výhru v soutěži.

  • 3.5    Ze soutěže je vyřazen klient, který ke dni začátku soutěže jakkoliv porušuje jakoukoliv úvěrovou smlouvu uzavřenou mezi klientem a Organizátorem, zejména neplatí své závazky vůči Organizátorovi řádně a včas.


  4.    Určení výherce  • 4.1    Výherců v soutěži bude každý soutěžní týden/soutěžní kolo celkem 12 (dvanáct), za celé soutěžní období to bude
   36 výherců, a budou určeni losováním.

  • 4.2    Přehled soutěžních týdnů a losování:
   Číslo soutěžního týdne Začátek soutěžního týdne Konec soutěžního týdne Datum losování výherců
   1. 25. 3. 2019 31. 3. 2019 3. 4. 2019
   2. 1. 4. 2019 7. 4. 2019 10. 4. 2019
   3. 8. 4. 2019 14. 4. 2019 17. 4. 2019


  • 4.3    Klient bude zařazen do losování v ten týden, kdy provede svou Kartou platbu v některé z kamenných prodejen Tesco v minimální výši 500 Kč.
   Př.: Bude-li platba v minimální výši 500 Kč provedena dne 27. 3. 2019, bude klient zahrnut do soutěžního týdne č. 1 (25. 3. – 31. 3. 2019) a v tomto týdnu má šanci na Výhru. Pokud klient už jinou transakci neprovede, může vyhrát pouze v prvním týdnu. Pokud klient provede platbu splňující podmínky této soutěže i v některém dalším týdnu, může vyhrát i v tomto dalším týdnu soutěže.

  • 4.4    Do slosování budou zařazeny všechny platby splňující podmínky vymezené v bodě 3.1 Pravidel.

  • 4.5    Výherci budou Organizátorem kontaktováni telefonicky, příp. formou sms na verifikovaném telefonním čísle uvedeném v úvěrové smlouvě/uvedeném účastníkem soutěže v přihlašovacím formuláři ve smyslu bodu 3.3 Pravidel.


  5.    Výhry a jejich předání


  5.1    Výhry v soutěži jsou každý soutěžní týden tyto:  • Pro prvního vylosovaného:1x poukázka na nákup v kamenných obchodech Tesco v hodnotě 3000 Kč

  • Pro druhého vylosovaného:1x poukázka na nákup v kamenných obchodech Tesco v hodnotě 2000 Kč

  • Pro dalších deset vylosovaných:10x poukázka na nákup v kamenných obchodech Tesco v hodnotě 1000 Kč  • (dále jen „Výhra“ nebo „Výhry“)


  • 5.2   Pokud bude klient jednou v daném týdnu vylosován, nemá v daném výherním týdnu už nárok na další Výhru.


  6.    Předání výhry  • 6.1    Výhry budou výhercům zaslány poštou jako cenné psaní s dodejkou do vlastních rukou s potvrzením o převzetí zásilky na výhercem uvedenou poštovní adresu v České republice. V případě, že dojde k vrácení zásilky zaslané výherci poštou nebo jejímu nepřebrání, Výhra v soutěži propadá bez jakékoli náhrady.


  7.    Ochrana osobních údajů  • 7.1    Klient bere na vědomí, že Organizátor v pozici správce bude zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail a případně doručovací adresa za účelem realizace a vyhodnocení soutěže a zaslání Výhry, a to na dobu nutnou do ukončení a vypořádání soutěže, nejdéle do 1. 6. 2019. S ohledem na výše uvedené není možná účast klienta v soutěži bez současného zpracování jeho osobních údajů.

  • 7.2    Organizátor tímto informuje klienta o jeho právu na informace o zpracování jeho osobních údajů (zejména informace o kategorii zpracovávaných osobních údajů, účelu, způsobu a době zpracovávání a případných příjemcích osobních údajů), právu požadovat od Organizátora přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání (zejména nesprávných, neúplných a neaktuálních osobních údajů), o právu klienta požadovat od Organizátora vysvětlení týkající se zpracování jeho osobních údajů, pokud soutěžící zjistí nebo se domnívá, že Organizátor vykonává zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života klienta nebo v rozporu s platnými právními předpisy (zejména pokud jsou osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování), a právu požadovat, aby Organizátor odstranil takto vzniklý stav a zabezpečil nápravu (zejména se může jednat o blokování, vykonání opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Ustanovením předcházející věty není dotčeno právo klienta podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Dále Organizátor klienta informuje o tom, že má právo na přenositelnost svých osobních údajů k novému správci osobních údajů, právo na omezení zpracování a právo namítat proti zpracování.

  • 7.3    Zpracovávané osobní údaje budou jménem Organizátora zpracovávány prostřednictvím zpracovatele, kterým je Partner (společnost Tesco Stores ČR, a.s., se sídlem Vršovická 1527/68b, Vršovice, 100 00 Praha 10, IČO: 45308314, zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1377).

  • 7.4    Zpracovávané osobní údaje budou vymazány nejpozději po ukončení soutěže a po odevzdání Výhry výherci soutěže.

  • 7.5    Osobní údaje, které klient poskytne Organizátorovi, musí být pravdivé a v případě jejich změny je klient povinen o jejich změně bezodkladně informovat Organizátora. V případě neaktuálnosti poskytnutých osobních údajů, po splnění účelu a po podání námitek budou tyto osobní údaje zlikvidovány.


  8.    Závěrečná ustanovení  • 8.1    Účastí v soutěži projevuje klient souhlas s Pravidly soutěže a zavazuje se všechna tato Pravidla bezvýhradně dodržovat. Nárok na Výhru má pouze klient, který splní všechny podmínky uvedené v těchto Pravidlech.

  • 8.2    Organizátor nenese odpovědnost za jakákoli rizika spojená s realizací soutěže, nepřebírá vůči klientům žádné jiné závazky než stanovené těmito Pravidly soutěže a klienti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora než uvedená v Pravidlech. Organizátor nenese odpovědnost za vady Výhry.

  • 8.3    Organizátor neodpovídá za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky ani za jakoukoli změnu přenášených informací.

  • 8.4    Účast v soutěži je dobrovolná. Klientům nevzniká účastí v soutěži právní nárok na Výhru. Výhry nejsou soudně vymahatelné. Výhry nelze vyplatit v penězích či za ně požadovat jinou věcnou náhradu.

  • 8.5    Organizátor neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení Výher z důvodů spočívajících na straně klienta.

  • 8.6    Výhry v soutěži jsou stanoveny včetně případné daně z příjmů. Výhru v soutěži nelze směnit za hotovost ani není možné požadovat vydání jiné výhry, než která je stanovena.

  • 8.7    Organizátor je oprávněn s konečnou platností rozhodnout o všech otázkách týkajících se této soutěže, tedy i Výhrách v soutěži.

  • 8.8    Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit Pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady. Taková změna bude provedena zveřejněním na www.itesco.cz/soutez. Změna pravidel soutěže nabývá účinnosti dnem následujícím po dni zveřejnění takové změny.

  • 8.9    Tato soutěž není hazardní hrou ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, v platném znění. Pořádání ani organizace soutěže není provozováním hazardní hry ve smyslu tohoto zákona, a ustanovení tohoto zákona se tak na soutěž nevztahují.

  • 8.10    Tato Pravidla budou zveřejněna po celou dobu trvání soutěže na webových stránkách www.itesco.cz/soutez.

  • Brno dne 22. 3. 2019