Ochrana osobních údajů TESCO

Ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Prostřednictvím webové aplikace udělujete v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen Zákon o ochraně osobních údajů), souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů v rozsahu Vámi poskytnutých osobních údajů(dále jen Osobní údaje) společnosti
Tesco Stores ČR a.s., IČ: 453 08 314, se sídlem Praha 10, Vršovická 1527/68b, PSČ 100 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1377 jako správci Osobních údajů (dále jen Správce):

Účelem zpracování Osobních údajů jsou marketingové činnosti, zejména poskytnutí komplexních informací o produktech a službách Správce a jiných subjektů, které Správce, případně zpracovatelé Vám poskytnou prostřednictvím zasílání informací, nabídek, nabídek účasti na marketingových soutěžích, výzkumech a anketách, a to i elektronickými prostředky (zejména telefonicky, e-mailem, prostřednictvím SMS a MMS zpráv). Souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete dobrovolně, a to na dobu 10 ti roků a jste si vědom, že právním základem zpracování osobních údajů je Zákon o ochraně osobních údajů. Osobní údaje mohou být zpracovávány rovněž Správcem pověřenými zpracovateli za použití manuálních a automatizovaných způsobů zpracování. Aktuální seznam zpracovatelů naleznete na adrese www.itesco.cz, vždy pod záložkou "Ochrana soukromí".

Poučení o Vašich právech:
(1) Požádáte-li Správce o informaci ohledně zpracování Osobních údajů, je Vám Správce povinen takovou informaci bez zbytečného odkladu poskytnout. Obsahem informace bude vždy sdělení o:
(i) účelu zpracování Osobních údajů;
(ii) Osobních údajích, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji;
(iii) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do Vašeho práva a oprávněných zájmů; a
(iv) příjemci, případně kategoriích příjemců Osobních údajů.

(2) Máte rovněž právo:
(i) na přístup k Osobním údajům;
(ii) požadovat opravu Osobních údajů v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů; a
(iii) kdykoli svůj souhlas odvolat písemným oznámením doručeným do sídla Správce nebo odebráním souhlasu na stránce www.itesco.cz v záložce „upravit profil", která je přístupná po přihlášení se ke svému účtu.

(3) Pokud se domníváte, že Správce či zpracovatel provádí zpracování Osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:
(i) požádat Správce či zpracovatele o vysvětlení;
(ii) požádat, aby Správce či zpracovatel odstranil takto vzniklý stav; nebo
(iii) se obrátit s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Seznam zpracovatelů a dalších příjemců osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být společností Tesco Stores ČR a.s., předány těmto zpracovatelům:

Název zpracovatele IČO
IPSOS s.r.o. 26738902
LION Teleservices CZ, a.s. 26150450
FERRATT INTERNATIONAL CZECH s.r.o. 28476930
DREAM COMMUNICATIONS s.r.o. 29412749
Brandz Friendz Czech s.r.o. 28969529
BOOM TISK, spol. s r.o. 61679488
Česká pošta, s.p. 47114983
Home Credit a.s. 26978636
Webpont Infomratikai Kft. HU12509795
Business Factory s. r. o. 28356624
dotcom.sk s. r. o. 46636706