Pro lepší výkon používají tyto stránky cookies. Dalším procházením webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací zde.

O PROGRAMU

JAK TO FUNGUJE?

Víte, jak zlepšit místo, ve kterém bydlíte? Zúčastněte se programu Vy rozhodujete, my pomáháme, skrze který Nadační fond Tesco rozděluje 5 040 000 korun 270 organizacím po celém Česku, aby podpořilo projekty, které pomáhají místním komunitám.

step-0

Připravte projekt na pomoc ve Vaší komunitě a vyplňte online přihlášku

step-1

Vítěze v každém regionu vybírají naši zákazníci formou hlasování v obchodech Tesco

step-2

Každý vítězný projekt bude podpořen grantem 30 000 Kč

HARMONOGRAM 8. kola
HARMONOGRAM 8. kola

HARMONOGRAM 8. kola

14.09 - 18.10.2020
PŘIHLAŠOVACÍ FÁZE od 12:00
30.11.2020 - 03.01.2021
HLASOVACÍ FÁZE
V týdnu od 18.01.2021
VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ

FAQ

Obecné informace o programu

Kdo je organizátor programu Vy rozhodujete, my pomáháme?

Organizátorem programu Vy rozhodujete, my pomáháme je Tesco Stores ČR a.s. a Nadační fond Tesco. Odborným garantem programu je Nadace rozvoje občanské společnosti.

Jaké jsou cíle programu Vy rozhodujete, my pomáháme?

Grantový program s názvem „Vy rozhodujete, my pomáháme“ poskytuje finanční podporu na realizaci malých veřejně prospěšných projektů po celé ČR. Jeho cílem je zlepšovat kvalitu života v ČR a podporovat udržitelný rozvoj skrze aktivity lokálních komunit v okolí prodejen organizátora programu. Příjemcem podpory programu je výlučně člověk.

Jaký je časový harmonogram programu?

Od 14.9.(od 12:00)- 18.10. 2020 Spuštění elektronické žádosti pro přihlášení do projektu.
19.10. - 18.11.2020 Hodnocení žádostí odborným garantem NROS.
19.11. - 29.11. 2020 Příprava hlasování v prodejnách Tesco
30.11. - 3.1.2021 Hlasovací fáze.
V týdnu od 25.1.2021 Vyhlášení výsledků.
Od 26.1.2021 Podpisy smluv.
Od 1.2.2021 do 31.8.2021 Realizace projektů

Pozn. v případě naplnění kapacity jednotlivých regionů bude docházet od 1.10.2020 k jejich uzavírání - tedy k zastavení možnosti podávání přihlášek do daného regionu. Seznam otevřených regionů bude dostupný přímo v přihlašovacím formuláři, uzavřené regiony budou šedivě podbarveny.

Kolik neziskových organizací může grant obdržet a jaká je velikost grantu?

Grant obdrží 270 neziskových či příspěvkových organizací (v každém regionu tři neziskové či příspěvkové organizace). Výše výherního grantu pro 1. místo je 30 000 Kč, pro 2. místo 16 000 Kč a pro 3. místo 10 000 Kč.

Kdo se může programu zúčastnit?

Zúčastnit se mohou neziskové organizace či příspěvkové organizace s činností v oblasti sociální a humanitární, vzdělávání, kulturní, zdravotní, ochrany lidských práv, ochrany životního prostředí, péče o ohrožené a znevýhodněné děti a mládež. Příjemce podpory v programu je tedy výlučně člověk.

Přihlášení do programu

Jak se můžeme přihlásit do programu?

Podejte řádně vyplněnou přihlášku od 14. září od 12:00 hodin do 18. října 2020, (viz Pravidla programu pro 8. kolo v sekci Soubory ke stažení). Návod na podání přihlášky naleznete rovněž v sekci Soubory ke stažení.

Mohu odeslat více přihlášek v rámci jedné registrace?

Z jedné e-mailové adresy můžete vždy poslat pouze jednu přihlášku.

Jaké dodatečné dokumenty a materiály je třeba přiložit k žádosti?

Žádné další dokumenty není nutné dokládat, nicméně dodání výroční zprávy a finanční zprávy či jiné další průkazné informace o transparentním fungování organizace podstatně zvýší šance projektu úspěšně projít výběrovým řízením a být zařazen do hlasovací fáze.

Jaká jsou pravidla pro párování neziskových organizací s oblastmi?

Nezisková organizace musí působit v dané oblasti (nemusí zde nutně mít své sídlo) a projekt se musí odehrávat poblíž vybrané lokace.

Jaké faktory rozhodují o zařazení neziskové organizace do hlasovací fáze?

Odborné hodnocení jednotlivých žádostí zajišťuje výhradně garant programu a to podle kritérií níže:

HODNOTÍCÍ PRVKY - VÁHA PRVKU
Posouzení obsahu projektu, jeho přidaná hodnota a jeho dopad 50 %
Posouzení projektových nákladů 30 %
Posouzení neziskové organizace 20 %
Výherci předchozího kola (7.kola) -20 %

V každém z 90 regionů jsou garantem vybrány 3 nejlepší projekty.

Mohu počítat s propagací projektu, pokud se do programu přihlásím?

Ano, pokud Váš projekt postoupí do hlasovací fáze, bude propagován na webových stránkách a bude Vám poskytnut manuál, jak ho nejlépe prezentovat a propagovat na sociálních sítích, případně i fyzicky v obchodě, kde bude Váš projekt soutěžit.

CO ZNAMENÁ, KDYŽ V PŘIHLÁŠCE NELZE ZVOLIT NĚKTERÉ REGIONY?

Znamená to, že tyto regiony již byly v průběhu přihlašovací fáze uzavřeny z důvodu naplnění kapacity. Tímto krokem předcházíme situaci, kdy v některých regionech je přihlášek mnoho a v některých velmi málo.

Hlasování

Jak probíhá hlasování a kde se odehrává?

O vítězném projektu rozhodují zákazníci Tesco, kteří za každý nákup obdrží hlasovací žeton. Ten následně vhodí do hlasovacích boxů, a tím dají hlas projektu, který se jim nejvíce zamlouvá. Zákazníci mohou hlasovat ve všech prodejnách Tesco.

Jak mohu získat hlasovací žeton?

Žeton obdrží zákazník za každý nákup v kterémkoliv obchodě Tesco.

Kde mohu najít výsledky hlasování?

Průběh a výsledky hlasování budou každý týden (nejpozději ve čtvrtek) zveřejňovány na webových stránkách programu.

Jak mohu podnítit zákazníky Tesca, aby hlasovali pro můj projekt?

Pozornost a hlasy zákazníků Tesca můžete získat na sociálních médiích, v prodejnách Tesco, případně dalšími aktivitami. Na stránkách programu, v sekci "Banner Creator" si můžete bezplatně stáhnout banner v různých formátech, pomocí kterého můžete propagovat svůj projekt.

Realizace grantu

Kdy obdržíme peníze?

Finanční příspěvek obdržíte nejpozději do 30 dnů od podepsání smlouvy o nadačním příspěvku oběma stranami.

Kdy musí být projekt realizován?

Váš projekt musí být realizován v období od 1.2.2021 do 31.8.2021. Projekt nesmí být realizován před podpisem smlouvy - grant nelze uplatnit zpětně.

Kde a jak bychom měli podepsat darovací smlouvu?

Smlouvu Vám zašleme na emailovou adresu, kterou uvedete ve Vaší přihlášce. Odpovídající smlouvu prosím vyplňte, 2x vytiskněte, podepište a pošlete na naší adresu uvedenou v hlavičce smlouvy.

Jaký druh nákladů je možné grantem pokrýt?

Náklady, které nelze nadačním příspěvkem pokrýt, naleznete přesněji uvedené v sekci ke stažení - Pravidla programu pro 8. kolo.

Jak a kdy musíme podat zprávu o výsledcích projektu?

Žadatelé mají povinnost doložit využití nadačního příspěvku a vyplnit závěrečnou zprávu s odkazem na smlouvu DO JEDNOHO MĚSÍCE OD REALIZACE PROJEKTU, nejpozději do 30. 9. 2021.

Vyhráli jsme 2.-3. místo, na co mohu příspěvek využít?

Nadační příspěvek pro žadatele, kteří se v hlasování na základě výsledného počtu hlasů v daných mikroregionech umístí na 2. nebo 3. místě, lze přidělený nadační příspěvek využít na realizaci původně přihlášeného záměru v menší míře, nebo jako volné peněžní prostředky k podpoře činnosti Žadatele. Při využití nadačního příspěvku jako volných peněžních prostředků není nutné schválení předem, nicméně je nutné při jeho čerpání zajistit, že nebyl využit proti Pravidlům programu (viz 4.3 Neoprávnění využití nadačního příspěvku).

Změna rozpočtu projektu

Případné změny v rozpočtu projektu vždy nahlašte na e-mail grantytesco@nros.cz.

Ostatní

Jaký přínos má účast v programu?

Vaše organizace má šanci získat nadační příspěvek na podporu projektu ve Vašem regionu. Mimo jiné se Vaší účastí v programu zviditelní Vaše aktivity a získáte nové příznivce. Všechny přihlášené organizace mají možnost zúčastnit se námi pořádaného workshopu, kde se dozvíte například jakým způsobem nejlépe propagovat svou organizaci na sociálních sítích a také, jak získat finance pro své projekty.

Mohu se zúčastnit, pokud jsem vyhrál minulý ročník programu?

Vítězové minulého ročníku se do programu mohou hlásit znovu. Jejich předchozí výhra bude zohledněna ve výběrovém řízení tak, aby ostatní projekty nebyly znevýhodněné.

KONTAKT PRO ŽADATELE

Nadace rozvoje občanské společnosti - odborný garant programu grantytesco@nros.cz
tel.: +420 227 217 221

KONTAKT PRO MÉDIA

Václav Koukolíček
vaclav.koukolicek@tesco.com

SLEDUJTE NÁS