icon_search

  Všeobecné obchodní podmínky služby Potraviny on-line

  Verze platná od 29. října 2020.

  Oznámení o dočasné změně podmínek pro službu Potraviny On-line 

   
  Vážený zákazníci, 

  V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky přistoupila společnost Tesco Stores ČR s účinností k 29.10.2020 ke změnám podmínek služby Potraviny On-line.  Změny se týkají následujících článků: 

   

  • Článek IV. odst. 3 –zákazníkovi Tesco nabídne i nadále Náhradní zboží za Zbožíkteré není v daném okamžiku dostupné. Toto zboží  zákazník právo odmítnout přímo pracovníkovi (doručovatelislužby Potraviny On-line, který mu pro doručení Zboží zavolá na jím uvedené telefonní číslo a seznámí ho s Náhradním zbožím. 
  • Článek V., část 3. se mění v odstavci 1. takto:

   Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží může Zákazník uhradit následujícím způsobem:

   1. On-line prostřednictvím těchto debetních/kreditních karet: Visa debit, Visa electron, Master Card, Maestro.
   2. Úhradou při dveřích Zákazníka – prostřednictvím těchto debetních/kreditních karet: Visa debit, Visa electron, Master Card, Maestro, pokud není Zákazník v karanténě nebo nemocem. V případě, že je Zákazník v karanténě nebo nemocen a zvolí platbu u dveří, nemusí mu být nákup bez náhrady předán.
  • Článek IX. – se mění tak, že lze doručovat pouze v papírových taškách, zákazník si v současnosti nemůže převzít nákup do vlastních tašek.  

   

  Ostatní ustanovení Všeobecných obchodních podmínek služby Potraviny On-line zůstávají nezměněné v platnosti. 

  Účinnost tohoto dodatku nastává dnem 29.10.2020. 

   

  Více o těchto změnách můžete najít na naší úvodní stránce Tesco Potraviny On-line. 

  Děkujeme za pochopení. 

  TESCO STORES ČR, a.s. 

   

  Potraviny on-line

  společnosti Tesco Stores ČR a.s., se sídlem Vršovická 1527/68b, Praha 10 Vršovice 100 00, IČ: 45308314, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1377 (dále jen „Tesco“).

  I. Služba Potraviny on-line

  Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) stanoví práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s využitím služby Potraviny on-line, dostupné prostřednictvím www.itesco.cz/potravinyonline/ (dále jen „Služba“).
  Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

  Na internetové stránce www.itesco.cz/potravinyonline/ (dále jen „Webová stránka“) společnost Tesco prezentuje zboží, které zákazník může prostřednictvím Služby objednat a koupit. Zboží, včetně cen zobrazené na internetové stránce neregistrovanému uživateli se vztahuje k referenční prodejně Tesco a teprve v okamžiku řádné registrace je registrovanému uživateli zobrazeno nabízené zboží za ceny aktuálně platné v provozovně přiřazené uživateli do 23.00 hod. téhož dne, které je návrhem na uzavření smlouvy ze strany Tesca.

  Služba je určena výhradně jednotlivcům a domácnostem. K využití Služby je oprávněna pouze fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí s VOP, dá souhlas se zpracováním osobních údajů a řádně se zaregistruje ke Službě přes Webovou stránku (dále jen „Zákazník“). Zákazníkem se nemůže stát právnická osoba nebo fyzická osoba – podnikatel (při koupi zboží jako podnikatel); mezi osobou mladší 18 let, právnickou osobou, nebo fyzickou osobou – podnikatelem a společností Tesco kupní smlouva v rámci internetového prodeje vůbec nevznikne. Služba je zpoplatněna.

  II. Registrace Zákazníka, uživatelský účet, Clubcard

  1. Registrační formulář

  Zákazník na základě vyplnění registračního formuláře na Webové stránce získá přístup do svého uživatelského rozhraní (dále jen “Uživatelský účet“). Ze svého uživatelského účtu může Zákazník provádět objednávání zboží.

  Při registraci na Webové stránce a při objednávání zboží je Zákazník povinen uvést správné, přesné a pravdivé údaje. Zákazník se může do Služby registrovat pouze jednou, a to na základě první úspěšně ukončené registrace.

  Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat, a to buď prostřednictvím zákaznické linky nebo přímo ve svém Uživatelském účtu. Údaje uvedené Zákazníkem v Uživatelském účtu a při objednání zboží jsou považovány společností Tesco za správné. Pro zrušení registrace je nutné kontaktovat zákaznickou linku.

  Zákazník bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení společnosti Tesco.

  2. Clubcard

  Zákazník registrovaný ve věrnostním programu společnosti Tesco Clubcard je při registraci na Webové stránce oprávněn uvést číslo své Clubcard. V okamžiku, kdy probíhá platba za převzaté zboží, bude Zákazníkovi na jeho účet Clubcard připsán počet bodů odpovídající ceně převzatého zboží platné v okamžiku doručení. V případě, že v souladu s VOP Zákazník některé zboží nepřevezme, případně ve stanovené lhůtě zboží vrátí, bude mu z Clubcard odečten počet bodů odpovídající ceně vráceného zboží platné v okamžiku doručení.

  3. Zrušení registrace

  Společnost Tesco je oprávněna okamžitě pozastavit či zrušit registraci Zákazníka, pokud se může důvodně domnívat, že Zákazník porušuje tyto VOP anebo ustanovení právních předpisů, zneužívá Službu, neoprávněně zasahuje do struktury webové stránky společnosti Tesco anebo ohrožuje její fungování. Registrace dále zaniká skončením poskytování Služby společností Tesco. Zánikem či zrušením registrace nejsou dotčena ta ustanovení VOP, která vzhledem ke své povaze přetrvávají.

  4. Zabezpečení Uživatelského účtu

  Během registrace si Zákazník vytvoří přístupové hesla ke svému Uživatelskému účtu. Zákazník je povinen uchovávat toto heslo v tajnosti a nesdílet ho s dalšími osobami. Zákazník nese plnou odpovědnost za veškeré úkony, které jsou z jeho Uživatelského účtu učiněny. Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu společnost Tesco informovat, pokud má jakékoli podezření na zneužití či zpřístupněné svého hesla třetí osobě. Společnost Tesco neodpovídá Zákazníkovi za škody, které mu vznikly v důsledku vyzrazení nebo zneužití jeho přístupového hesla.

  III. Webová stránka

  1. Ochrana práv duševního vlastnictví

  Vlastníkem a provozovatelem Webové stránky je společnost Tesco, která je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, oprávněna vykonávat majetková práva k této Webové stránce. Společnosti Tesco náleží veškerá autorská práva k vlastnímu obsahu, vizualizaci a designu Webové stránky včetně veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k databázím tvořícím její obsah.

  2. Používání, správa a dostupnost Webové stránky společnosti Tesco

  Každý, kdo navštíví www.itesco.cz/potravinyonline/, je uživatelem těchto Webových stránek (dále jen „Uživatel“) a je povinen se při jejich používání řídit platnými právními předpisy, jednat v souladu s dobrými mravy a těmito VOP, nepoškozovat dobré jméno a práva společnosti Tesco ani práva ostatních Uživatelů.

  Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

  1. užívat jak celek, tak i jednotlivé součásti Webové stránky jinak, než pro vlastní potřebu, tj. zejména nebude nad rámec své potřeby kopírovat, stahovat a šířit obsah uvedených Webových stránek bez předchozího souhlasu jejich vlastníka;
  2. zasahovat jiným Uživatelům do užívání Webové stránky a jakýmkoli způsobem jim v užití této Webové stránky bránit, pokoušet se vniknout do Uživatelských účtů jiných Zákazníků;
  3. zakládat více Uživatelských účtů s úmyslem poškodit poskytovatele Služby, neoprávněně čerpat jednorázové výhody spojené s účtem Zákazníka nebo omezit přístup ke Službě jiným;
  4. zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu společnosti Tesco do obsahu či technické podstaty Webové stránky;
  5. zasahovat do bezpečnosti Webové stránky;
  6. využívat Webové stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam) a řetězových zpráv, zasílat na tyto stránky viry nebo jakékoli nebezpečné či škodlivé programy.

  Společnost Tesco je oprávněna závadný obsah z Webové stránky odstranit a požadovat a vymáhat po Uživateli, který zneužitím Služby způsobil společnosti Tesco škodu, uhrazení této škody v plné výši. Škodou se rozumí jakákoli škoda způsobená společnosti Tesco, jiné společnosti skupiny Tesco nebo škoda, kterou vůči společnosti Tesco uplatnily třetí osoby, kterým v důsledku zneužití Služby Uživatelem vznikla škoda.

  Společnost Tesco vyvíjí maximální úsilí ke zkvalitnění Služby a zajištění přesnosti, správnosti a aktuálnosti obsahu Webové stránky. Při používání Webové stránky může dojít k chybám nebo technickým problémům. V takovém případě, může Zákazník závadu nahlásit na zákaznické telefonické lince a společnost Tesco se pokusí závadu bez zbytečného odkladu odstranit.

  Společnost Tesco si vyhrazuje právo omezit přístup Uživatelů k Webové stránce na dobu nezbytně nutnou k provedení oprav, údržby nebo upgradu systému či implementace nových prvků systému.

  Zákazník souhlasí s tím, že společnost Tesco nenese odpovědnost za:

  1. technické obtíže, přerušení fungování Webové stránky;
  2. nekompatibilitu Webové stránky s koncovým zařízením, softwarem Zákazníka nebo s jeho připojením k síti elektronických komunikací;
  3. reklamu třetích stan prováděnou třetím subjektem prostřednictvím Webové stránky
  4. chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webové stránky nebo v důsledku užití Webové stránky v rozporu s jejím účelem.

  IV. Uzavření kupní smlouvy

  Veškerá prezentace zboží umístěná na Webové stránce společnosti Tesco je informativního charakteru a společnost Tesco není povinna uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Dostupnost zboží prezentovaného na Webové stránce je vázána na skladové zásoby a společnost Tesco dostupnost veškerého zboží negarantuje.

  K uzavření kupní smlouvy jsou oprávněni výhradně jednotlivci a domácnosti. Služba není určena k nákupu zboží pro podnikatelské účely. Z tohoto důvodu si společnost Tesco vyhrazuje právo odmítnout objednávku Zákazníka, pokud je podle všech okolností zřejmé, že nejde o objednávku pro domácnost nebo jednotlivce.

  Zákazník prostřednictvím Služby objedná zboží, které společnost Tesco nabízí na Webové stránce. Smlouva o koupi zboží mezi společností Tesco a Zákazníkem je uzavřena okamžikem, kdy společnost Tesco elektronicky potvrdí Zákazníkovi objednávku na jeho emailovou adresu uvedenou při registraci.

  Pokud zboží objednané Zákazníkem nebude dostupné, společnost Tesco zasláním elektronického dodacího listu navrhne Zákazníkovi změnu obsahu smlouvy o koupi – nabídne Zákazníkovi zboží, které svými vlastnostmi a cenou nejvíce odpovídá objednávce Zákazníka. Při doručení budou tyto náhradní produkty odděleny od ostatního Zákazníkem objednaného zboží a Zákazník je oprávněn tyto produkty zcela či částečně odmítnout. Společnost Tesco takový návrh Zákazníka na změnu smlouvy o koupi bez dalšího akceptuje. Zákazník má rovněž právo postupovat dle článku X. těchto VOP (odstoupení od smlouvy).

  Zákazníkovi, který pro účely platby on-line předem poskytl detaily své platební karty, nebude částka za nepřevzaté zboží z platební karty odečtena.

  Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí Zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

  V. Cena zboží a platební podmínky

  1. Cena zboží

  Společnost Tesco upozorňuje, že cena zboží nabízeného na Webové stránce platí v den provedení objednávky až do 23.00 hod téhož dne. Z důvodu časového odstupu mezi objednáním zboží a jeho doručením, se cena některých položek v době dodání může lišit od ceny uvedené na Webové stránce v době objednání (cena zboží může být jak zvýšena, tak snížena). Cena zboží v den doručení bude Zákazníkovi sdělena dopředu, před samotným doručením zboží prostřednictvím elektronického dodacího listu zaslaného na registrovanou emailovou adresu Zákazníka (změna smlouvy o koupi).

  V případě, že společnost Tesco navrhne Zákazníkovi změnu smlouvy o koupi, tj. cena zboží je jiná než hodnota uvedená v objednávce Zákazníka potvrzené společností Tesco, má Zákazník plné právo celou objednávku zrušit ihned po doručení elektronického dodacího listu prostřednictvím zákaznické linky. Zákazník má dále právo při doručení objednaného zboží navrhnout změnu smlouvy o koupi společnosti Tesco a to tak, že některé a/nebo všechny objednané položky odmítne a společnost Tesco takový návrh Zákazníka na změnu smlouvy o koupi bez dalšího akceptuje. Zákazník má rovněž právo postupovat podle článku X. těchto VOP (odstoupení od smlouvy).

  Při objednávce zboží na váhu si společnost Tesco vyhrazuje právo na dodání zboží s přiměřenou hmotností odchylkou.

  Pokud u zboží, jehož cena je určena podle váhy za měrnou jednotku a jehož povaha to umožňuje, Zákazník objedná počet kusů namísto váhového množství, společnost Tesco dodá požadovaný počet kusů. Cena pak bude stanovena podle váhy objednaného počtu kusů takového zboží.

  Ceny zboží ve vratných zálohovaných obalech zahrnují i zálohu za tento obal. Informace o výši zálohy je uvedena u konkrétního produktu. Zákazník může vrátit zálohovaný obal a obdržet zpět zálohu v provozních hodinách hypermarketu Tesco. Zálohované obaly není možno vracet přímo řidiči rozvozu, stejně tak není možné uplatnit kupon za vrácené zálohované lahve prostřednictvím Služby.

  Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

  2. Cena Služby

  V ceně zboží není zahrnuta cena Služby. Výše ceny Služby je závislá na požadovaném čase doručení zboží. Informace o ceně Služby, případně o doručení zdarma, bude Zákazníkovi dostupná v okamžiku vytváření objednávky přes Webovou stránku.

  Pokud je cena zboží při zadání objednávky nižší než 700 Kč, je společnost Tesco oprávněna účtovat manipulační poplatek ve výši 80 Kč. Pokud je celková hodnota zboží při zadání objednávky vyšší než uvedená částka, manipulační poplatek nebude účtován.

  3. Platební podmínky

  Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží může Zákazník uhradit následujícím způsobem:

  1. On-line prostřednictvím těchto debetních/kreditních karet: Visa debit, Visa electron, Master Card, Maestro
  2. Úhradou při dveřích Zákazníka – prostřednictvím těchto debetních/kreditních karet: Visa debit, Visa electron, Master Card, Maestro.

  Za účelem snížení rizika neautorizovaného přístupu nebo zpřístupnění detailů platební karty Zákazníka budou tyto detaily zašifrovány.

  Dnem doručení zboží proběhne plná autorizace platební karty a bance Zákazníka je zaslána žádost o uvolnění plné částky odpovídající ceně zboží, které Zákazník převzal. V případě, že v souladu s VOP Zákazník svoji objednávku zruší, blokace podle předchozího odstavce bude uvolněna do několika pracovních dnů.

  Zákazník bere na vědomí, že pokud za zboží hodlá platit platební kartou v režimu online, musí být provedena autorizace platební karty (zadání detailů platební karty) již v okamžiku zadání objednávky na Webové stránce. Společnost Tesco je poté oprávněna provést v procesu pre-autorizace platební karty blokaci částky ve výši 10,- Kč z bankovního účtu Zákazníka, a to za účelem ověření platnosti platební karty. Blokovaná částka 10,- Kč bude uvolněna z blokace.

  Zákazník je povinen před uskutečněním objednávky ověřit, zda platnost jeho platební karty nevyprší přede dnem předpokládaného doručení objednaného zboží. V případě, že dnem doručení zboží bude platební karta Zákazníka neplatná, společnost Tesco zboží nedoručí.

  V souladu s § 28 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty společnost Tesco nevystavuje daňové doklady. Společnost Tesco zašle Zákazníkovi dodací list v elektronické podobě na registrovanou emailovou adresu a v listinné podobě jej Zákazník obdrží při převzetí zboží. Smlouva (případně změna Smlouvy), resp. Zákazníkem potvrzený dodací list je zároveň uložen v archivu společnosti Tesco a na žádost bude poskytnut Zákazníkovi.

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku, Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

  VI. Dostupnost zboží a nadlimitní objednávky

  Z důvodu zajištění dostupnosti zboží co největšímu počtu zákazníků, může společnost Tesco předem stanovit maximální limity odběru položek zboží jedním Zákazníkem, které nesmí přesáhnout 260 kg. Tímto ustanovením však není dotčeno právo společnosti Tesco v případě individuální objednávky velkého množství zboží toto zboží nedodat, případně počet objednaných kusů omezit na rozumnou míru, pokud jedna objednávka překročí 260 kg. O nadlimitní objednávku se jedná vždy, pokud objednávka překročí hmotnost 260 kg. V takovém případě kontaktujte naši zákaznickou linka na čísle: 800 222 555. Objednávka velkého množství jednoho druhu zboží, je v dalších případech na rozumné úvaze společnosti Tesco, a to s přihlédnutím k ceně zboží, druhu, skladovým zásobám, možnostem dopravy apod. O nedoručení nadlimitní objednávky, či o jejím omezení ze strany společnosti Tesco bude Zákazník vždy předem vyrozuměn.

  VII. Země původu ovoce a zeleniny, alergeny a složení pečiva

  Země původu ovoce a zeleniny a konkrétní varianta zboží typu pečivo - například položka Rohlík tukový 43g, Houska tuková 50g, Chléb konzumní - bude Zákazníkovi dostupná v okamžiku převzetí doručeného zboží, a to podle aktuálně platné nabídky ovoce a zeleniny a pečiva na provozovně, která vyřizuje objednávku Zákazníka v den doručení objednaného zboží. Aktuální informace lze také získat na naší Informační lince na čísle 800 222 555, volba 2. U ostatního zboží je složení, alergeny a výrobce dostupné přímo v popisu každého výrobku na webu.

  VIII. Zadání, změna, zrušení objednávky Zákazníkem

  Zákazník zadává svoji objednávku po svém zaregistrování prostřednictvím aplikace na Webové stránce. Změnu objednávky může Zákazník provést ze svého Uživatelského účtu, případně prostřednictvím zákaznické linky. Zrušení, případně změnu objednávky může Zákazník prostřednictvím Uživatelského účtu provést nejpozději do 23.00 hod. dne předcházejícího dni, ve kterém má být zboží doručeno.

  Dále má Zákazník právo zrušit celou objednávku ihned po doručení elektronického dodacího listu prostřednictvím zákaznické linky.

  IX. Doručení a převzetí, poplatek za nákupní tašky

  Zákazník při objednávce zboží na Webové stránce zadává adresu místa doručení jím objednaného zboží v rámci České republiky. Zboží je doručeno k hlavnímu vstupnímu vchodu budovy, jejíž adresa byla uvedena v objednávce Zákazníka jako místo doručení.

  Zákazník může požádat při zadávání objednávky prostřednictvím Webové stránky o doručení až do určitého patra, případně až do bytu. V takovém případě společnost Tesco, prostřednictvím řidiče, který objednávku doručuje, vyvine rozumné úsilí o doručení až do požadovaného místa, avšak musí být současně splněny následující předpoklady:

  1. řidič má povolení Zákazníka ke vstupu,
  2. vstupu nebrání žádná překážka, například zamčené vchodové dveře a
  3. řidič na místě doručení, s ohledem na všechny okolnosti, neshledá požadavek Zákazníka za nepřiměřený, případně zdraví ohrožující.

  Společnost Tesco usiluje o doručení v požadovaném čase, avšak nenese žádnou odpovědnost za nedoručení včas, pokud toto bylo způsobeno skutečnostmi, které s přihlédnutím ke všem okolnostem nemohla společnost Tesco bez vynaložení nepřiměřených nákladů ovlivnit.

  Zboží je v místě doručení oprávněna převzít pouze osoba starší 18 let. Společnost Tesco je oprávněna prověřit věk Zákazníka zejména v souvislosti s prodejem alkoholických výrobků, a to nahlédnutím do Zákazníkova průkazu totožnosti. Nebude-li potřebný věk Zákazníka prokázán, společnost Tesco zboží nepředá, ledaže by zboží bylo předáno osobě, která výše uvedené podmínky splní.

  V případě, že v dohodnutém čase a na místě určeném Zákazníkem nebude osoba způsobilá k převzetí zboží, zanechá řidič oznámení o uskutečněném pokusu o doručení a informaci, že pro opětovné doručení je Zákazník povinen kontaktovat zákaznickou linku.

  Marným doručením není dotčeno právo společnosti Tesco požadovat a vymáhat cenu za poskytnutí Služby. V případě požadavku Zákazníka na opětovné doručení Zákazník bere na vědomí, že společnost Tesco je mu oprávněna opětovně účtovat cenu za poskytnutí Služby.

  Zboží je doručováno kterýkoli den v týdnu, včetně sobot a nedělí od 8.00 hod. do 22.00 hod. Společnost Tesco nedoručuje zboží ve dnech 1. ledna, na Velikonoční pondělí, 8. května, 28. září, 28. října, 24. prosince, 25. prosince a 26. prosince. Po předcházejícím oznámení zveřejněném na webové stránce si společnost Tesco vyhrazuje právo určit další dny, kdy nebude zboží doručováno, kromě dnů uvedených v předchozí větě.

  V případě zadávání své objednávky, má Zákazník na výběr ze dvou možností způsobu předání zboží:

  1. v nákupních taškách. Zákazníkovi bude v takovém případě účtován paušální poplatek ve výši 18 Kč za použití tašek pro uložení zboží; nebo
  2. bez nákupních tašek. Pultové maso, ryby, detergenty a další zboží, na které se vztahuje povinnost jejich balení z hygienických důvodů, nejsou předmětem zpoplatnění. Zákazník bude mít k dispozici dostatek času na převzetí veškerého zboží.

  X. Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

  Zákazník je oprávněn do 14 dnů ode dne převzetí zboží od kupní smlouvy odstoupit, a to bez udání důvodů. Odstoupení je možné i pro dílčí položky nákupu.

   

  Zákazník bere na vědomí, že nelze odstoupit od smlouvy na zboží, které:

  1. podléhá rychlé zkáze (ovoce, zelenina, potraviny živočišného původu),
  2. bylo vyňato z obalu a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  3. bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím (kontaminováno jiným zbožím), a dále
  4. noviny, periodika nebo časopisy, zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačové programy, pokud Zákazník porušil jejich původní obal.

   

  Při vracení zboží Zákazník odpovídá pouze za snížení jeho hodnoty v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží včetně jeho funkčnosti.

   

  Zákazník může od smlouvy odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy dostupného zde, který zašle poštou do sídla společnosti Tesco.

   

  Odstoupí-li Zákazník od smlouvy, na své náklady zašle do sídla společnosti nebo předá v kterékoli prodejně společnosti Tesco bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od společnosti Tesco převzal. Zboží vrací Zákazník úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené a čisté.

   

  Odstoupí-li Zákazník od smlouvy, vrátí mu společnost Tesco bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijala, včetně nákladů na dodání, a to stejným způsobem, jakým je společnost Tesco od Zákazníka přijala. Společnost Tesco není povinna vrátit peněžní prostředky dříve, než jí Zákazník předá zboží nebo prokáže, že zboží společnosti Tesco odeslal.

  Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je společnost Tesco oprávněna jednostranně započíst proti nároku Zákazníka na vrácení kupní ceny.

   

  V případě, že Zákazník vrací zboží v prodejně Tesco, může mu být na jeho žádost vyplacena hotovost za vracené zboží, pokud se nedohodne na odběru jiného zboží náhradou za zboží vracené.

   

  Zákazník bere na vědomí, že v případě vracení zboží podle tohoto článku je rozhodná cena, kterou Zákazník uhradil v okamžiku doručení vraceného zboží. Současně Zákazník bere na vědomí, že mu z jeho Clubcard bude odečten relevantní počet bodů. Ustanovením tohoto článku nejsou dotčena ta ustanovení VOP, která upravují nepřevzetí zboží z důvodu odlišné ceny nebo z důvodu doručení náhradního zboží za zboží nedostupné. Současně nejsou tímto článkem dotčena jakákoli práva a povinnosti Zákazníka, která mu vyplývají z obecně platných právních předpisů nebo VOP ve vztahu k uplatnění práv zákazníka z odpovědnosti za vady zboží (reklamace vadného zboží).

  Zákazník bere rovněž na vědomí, že pokud vrácením zboží podle tohoto článku klesne hodnota nákupu pod finanční hranici určující uplatnění slevového kupónu, je společnost Tesco oprávněna nárokovat odpovídající výši slevového kupónu zpětně.

   

  Při nákupu nového zboží z řady elektrospotřebičů jako jsou baterie, zářivky, výbojky apod. stejného typu lze bezplatně odevzdat starý kus elektrospotřebiče na kterékoli z našich prodejen (tj. kus za kus) kdykoli během provozní doby nebo je možné bezplatně předat přepravci vaše staré zařízení a my zajistíme je ho zpětný odběr.

  Jedná-li se o spotřebiče, u něhož žádný z vnějších rozměrů nepřesahuje 25 cm, pak je možné tyto spotřebiče bez povinnosti nákupu bezplatně předat rovněž na kterékoli z našich prodejen.

   

  Na každé baterii nebo akumulátoru byste měli najít toto označení „přeškrtnutou popelnicí“, které připomíná, že baterie nepatří do směsného odpadu, ale že musí být odevzdána na místa k tomu určená.

  X. Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

  Pokud je navíc vyznačen pod symbolem přeškrtnuté popelnice symbol Pb, Cd nebo Hg, znamená to, že tyto baterie obsahují zvlášť nebezpečné prvky olovo, kadmium a rtuť.

   

  Ekologickou likvidaci výrobků zajišťuje společnost ASEKOL, a.s., se sídlem Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4. Další místa zpětného odběru a jiné informace je možné najít na stránkách kolektivního systému Asekol.

  XI. Reklamace

  Společnost Tesco Zákazníkovi doporučuje, aby zboží, které je při převzetí poškozené, nepřevzal. Pokud se vady zboží projeví po převzetí, má Zákazník právo uplatnit reklamaci vadného zboží:

  1. v kterékoli prodejně společnosti Tesco s ohledem na prodávaný sortiment nebo;
  2. poštou do sídla společnosti Tesco nebo;
  3. zavoláním na zákaznickou linku + 420 800222555 nebo;
  4. zasláním emailu na zákaznickou linku: potravinyonline@itesco.cz.

   

  Zákazník bere na vědomí, že s ohledem na povahu Zboží, nemusí být ze strany společnosti Tesco jeho reklamaci vždy vyhověno, a to zejména v případě, že nevytkl zjevné vady Zboží při jeho předání (např. potraviny nebo při poškození ochranného obalu) a/nebo nepodaří-li se prokázat, že Zboží mělo vytýkané vady již při jeho předání.

   

  Zákazník dále bere na vědomí, že u čerstvých potravin určených ke spotřebě do 24 hodin od doručení, je třeba reklamaci učinit do 24 hodin od doručení.

   

  Neoznámí-li Zákazník vadu Zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

   

  Pokud není ve VOP dále uvedeno jinak, uplatní se při reklamaci ustanovení Reklamačního řádu.

  XII. Ochrana osobních údajů

  Související ustanovení lze nalézt v příslušné části Zásad ochrany osobních údajů Tesco, které jsou dostupné prostřednictvím webové stránky společnosti Tesco na adrese: www.itesco.cz/ochrana-osobnich-udaju.

  XIII. Služba „Klikni a vyzvedni“

  Popis a podmínky služby „Klikni a vyzvedni“

  Služba „Klikni a vyzvedni“ je doplňkovou službou ke Službě. Služba „Klikni a vyzvedni“ umožňuje Zákazníkům, aby si zboží objednané prostřednictvím Služby osobně vyzvedli ve Výdejním místě. Zákazník Služby tak má možnost volby mezi doručením zboží společností Tesco do jím požadovaného místa doručení nebo osobním vyzvednutím. Podmínkou využití služby „Klikni a vyzvedni“ je její dostupnost pro Zákazníka. Služba „Klikni a vyzvedni“ je dostupná pouze těm Zákazníkům, kteří podle místa registrace spadají do jednotlivých oblastí ČR, ve kterých je Služba dostupná („Výdejní místo“). Informaci o dostupnosti služby „Klikni a vyzvedni“ bude Zákazníkovi dostupná v okamžiku zadávání jednotlivých požadavků objednávky do webové aplikace Služby. Za Výdejní místo se pro účely služby „Klikni a vyzvedni“ považuje HM Mladá Boleslav, Kosmonosy 1255 (křižovatka ulic Havlíčkova a Duhová); čerpací stanice Tesco Praha Letňany, Veselská 663; HM Brno Královo Pole, Cimburkova 4; Fakultní Nemocnice Bory, Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň-Bory a Fakultní Nemocnice Lochotín, alej Svobody 80, Plzeň-Lochotín. Výdejní místo je zřetelně označeno logem služby „Klikni a vyzvedni“. Informace o ceně Služby při využití „Klikni a vyzvedni“ bude Zákazníkovi dostupná v okamžiku zadávání jednotlivých požadavků objednávky do webové aplikace Služby.

  Pro službu „Klikni a Vyzvedni“ platí přiměřeně ustanovení těchto VOP, vyjma čl. IX Doručení a převzetí. Pokud jde o převzetí zboží v rámci služby Klikni a Vyzvedni, platí níže uvedené:

  Převzetí zboží ve Výdejním místě

  Zboží ve Výdejním místě je oprávněna převzít pouze osoba starší 18 let, která objednávku uskutečnila a která pracovníkovi výdeje sdělí číslo objednávky. Bez předložení čísla objednávky není možné zboží Zákazníkovi vydat. V případě, že pracovník výdeje má pochybnosti o oprávněnosti osoby k odběru zboží, je oprávněn po takové osobě požadovat předložení osobního dokladu za účelem prokázání věku a totožnosti. Pokud nebude oprávnění k převzetí prokázáno, společnost Tesco zboží nepředá.

  V případě, že z důvodů, které společnost Tesco není schopna ovlivnit, nebude dostupné zboží, které Zákazník objednal, společnost Tesco při doručení navrhne Zákazníkovi změnu obsahu smlouvy o koupi – nabídne Zákazníkovi zboží, které svými vlastnostmi a cenou nejvíce odpovídá objednávce Zákazníka. Při doručení budou tyto náhradní produkty odděleny od ostatního Zákazníkem objednaného zboží a Zákazník je oprávněn je zcela či částečně odmítnout a společnost Tesco takový návrh Zákazníka na změnu smlouvy o koupi bez dalšího akceptuje. Zákazník má rovněž právo postupovat dle článku X. těchto VOP (odstoupení od smlouvy). Zákazníkovi, který pro účely platby online předem poskytl detaily své platební karty, nebude částka za nepřevzaté zboží z platební karty odečtena.

  XIV. Elektronické kupóny

  Elektronický kupón (dále jen „e-kupón“ nebo „slevový kód“) je alfanumerický kód doručený Zákazníkovi prostřednictvím elektronické pošty, SMS nebo který Zákazník získá jiným způsobem (např. proklikem přes reklamní banner). E-kupón opravňuje Zákazníka ke slevě z konečné ceny nákupu uskutečněného prostřednictvím Služby. Použití e-kupónu se řídí VOP Služby a dále podmínkami spojenými s e-kupónem a komunikovanými Zákazníkovi. Použití e-kupónu může být vázáno na splnění podmínek ze strany Zákazníka, např. na dosažení předem určené výše ceny nákupu, registrace do Služby v určitém časovém období, apod. E-kupón je nepřenositelný, nelze ho směnit za hotovost, ani nezakládá právo na jiná plnění než plnění s e-kupónem spojená. Platnost e-kupónu je časově omezena. Po uplynutí lhůty platnosti ekupónu nárok na uplatnění slevy bez náhrady zaniká. E-kupón Zákazník uplatní tak, že slevový kód zadá do webové aplikace Služby poté, co dokončí svoji objednávku. Pokud Zákazník splnil všechny podmínky, které jsou pro získání slevy spojené s e-kupónem vyžadovány, je Zákazníkovi vygenerována očekávaná konečná cena nákupu (včetně ceny Služby) po slevě.
  Pokud nebude v konkrétním případě stanoveno jinak, platí, že v rámci jedné objednávky zadané prostřednictvím webové nebo mobilní aplikace Služby lze uplatnit pouze jeden e-kupón a dále že konkrétní e-kupón může být použit pouze jednou.
  Uplatněním e-kupónu Zákazník souhlasí s pravidly a podmínkami jeho použití. V případě, že v okamžiku převzetí zboží bude změněna kupní smlouva mezi společností Tesco a Zákazníkem na odběr zboží za kupní cenu nižší, než která byla podmínkou pro uplatnění e-kupónu, nárok Zákazníka na získání slevy spojené s e-kupónem zaniká a Zákazníkovi je naúčtována cena v plné výši.
  Tesco nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití e-kupónu, nemožnost jeho použití z důvodu technických problémů nebo z důvodu, že byl e-kupón Zákazníkovi zcizen. Zákazník nese plnou odpovědnost a důsledky vyplývající z nesprávného použití e-kupónu nebo z jeho sdílení s jinými osobami. E-kupón na dopravu zdarma neplatí pro službu Klikni a vyzvedni.
  Pro účely stanovení počtu bodů Clubcard, na které Zákazníkovi vzniká nárok, je rozhodující cena nákupu po slevě.

  Vyloučené zboží a / nebo služby

  Některé výrobky a / nebo služby jsou vyloučeny z e-kupónových nabídek. Za e-kupóny nelze nakupovat tabák, tabákové výrobky, pohonné hmoty, kojeneckou stravu a léky na lékařský předpis (tzv. vyloučené zboží), ceniny (např. dálniční znáky) a losy od společnosti Sazka. Společnost Tesco si vyhrazuje právo určit i jiné výrobky a / nebo služby, které mohou být vyloučeny. Každé takové vyloučené zboží a / nebo služby bude oznámeno na E-kupónu nebo bude zveřejněno na webových stránkách. Vyloučené zboží a / nebo služba se nezapočítávají do provedeného nákupního seznamu nebo nákupu a z toho důvodu se na něj nebude vztahovat žádná sleva.

  XV. Produkty Tesco Mobile

  Poskytování služeb elektronických komunikací společností Tesco Mobile se řídí všeobecnými obchodními podmínkami, jejichž znění je dostupné na www.tescomobile.cz/vseobecne-obchodni-podminky

  XVI. Ostatní ustanovení

  V případě rozporu české a anglické verze VOP je rozhodující česká verze. Pokud některé ustanovení VOP bude shledáno příslušným soudem neplatné, neplatnost tohoto ustanovení nebude mít dopad na ostatní ustanovení VOP, která zůstávají platnými a účinnými. Jestliže společnost Tesco v případě jednotlivého nebo opakovaného porušování VOP neuplatnila svoje práva, která jí v důsledku porušení vznikla, v žádném případě to nelze považovat za vzdání se práva a neovlivňuje to práva společnosti Tesco toto plnění vymáhat.

  XVII. Změny Všeobecných obchodních podmínek

  Společnost Tesco je oprávněna kdykoli změnit VOP. Nové podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění na www.itesco.cz, na této adrese má Zákazník k dispozici také archiv dříve platných Všeobecných obchodních podmínek. Má se za to, že Zákazník, který objedná zboží prostřednictvím Služby poté, co změna podmínek nabyla účinnosti, s novými podmínkami souhlasí.

  XVIII. Závěrečná ustanovení

  Tyto VOP, stejně jako veškeré závazky vzniklé v důsledku užití Služby se řídí českým právním řádem. Řešení případných sporů je plně v jurisdikci soudu České republiky místně příslušného podle sídla společnosti Tesco. V případě nespokojenosti se Zákazník může se svým podnětem obrátit na společnost Tesco prostřednictvím kontaktů služby zákaznické podpory, případně se obrátit na orgán státního dozoru, např. Českou obchodní inspekci.

  XIX. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

  Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je systém, který při řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli umožňuje alternativní postup mimo klasickou soudní cestu. V případě nespokojenosti se Zákazník může se svým podnětem obrátit na subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je v tomto případě Česká obchodní inspekce jako příslušný orgán státního dozoru. Česká obchodní inspekce má k dispozici potřebné informace o alternativním postupu, kterým může Zákazník spor řešit. Více informací o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů naleznete na internetové adrese České obchodní inspekce: www.coi.cz.

  XX. Kontaktní údaje zákaznické podpory

  Služba:  www.itesco.cz/potravinyonline/

  Zákaznická telefonická linka:  + 420 800222555

  Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 29.10.2020

  V Praze, dne 29.10.2020

  Obchodní podmínky platné do 29.10.2020  jsou k nahlédnutí zde

  XXI. Často kladené ozázky

  Co mám dělat, když se chci o Online nákupech dozvědět víc?
  Všechny vaše dotazy o Online nákupech rádi zodpovíme na zákaznické infolince 800 222 555 (Po-Pá 8:00 – 20:00).

  Co mám dělat, když nemohu využít svůj e-kupón?
  Pokud se vám nedaří využít váš e-kupón behem objednávky, zavolejte nám prosím na zákaznickou infolinku 800 222 555 (Po-Pá, 8:00 – 20:00).

  Co mám dělat, když chci svou Clubcard zrušit?
  Každý zákazník může službu Online nákupu kdykoliv opustit prostřednictvím žádosti zaslané na e-mail potravinyonline@itesco.cz nebo na zákaznické infolince 800 222 555 (Po-Pá 8:00 – 20:00).