Zdravý životní styl Relax Patroni Čech: Víte, proč se stali svatými?

V české historii nalezneme mnoho významných a důležitých osobností, které se zasloužili a vývoj naší země. Česká historie je rovněž bohatá na pověsti a legendy. V příbězích svatých se mísí oboje - historická fakta a legendy.

Proces prohlášení za svatého

Cesta k prohlášení za svatého není tak jednoduchá, jak by se mohla zdát. Ten, kdo má být prohlášen za svatého musí projít tzv. kanonizačním procesem. Postupně je kandidát prohlášen za Služebníka Božího, Ctihodného, Blahoslaveného a nakonec za svatého. Také je zapotřebí dvou zázraků, které člověk učinil. Pokud člověk zemřel mučednickou smrtí, není nutné dokazovat žádný zázrak. Ke kanonizaci se může přistoupit nejdříve po 5 letech od smrti člověka.

Svatá Ludmila

Svatá Ludmila je chronologicky první svatou české země. Nazýváme ji “matkou České země” a je patronkou všech vinařů, vychovatelů a babiček. Svátek slaví 16.září.

Ludmila byla manželkou prvního Přemyslovce Bořivoje I. Vdávala se jako čtrnáctiletá kolem roku 874. Celkem Ludmila porodila během čtrnácti let manželství šest dětí (tři syny a tři dcery). Známa jsou pouze jména dvou synů - knížata Spytihněv a Vratislav. Když zemřel kníže Spytihněv a po něm i Vratislav, moc byla rozdělena mezi Ludmilu a její snachu Drahomíru, manželku Vratislava. Ludmile byly svěřeny k výchově její vnuci Václav a Boleslav. Mezi Ludmilou a Drahomírou však panovaly spory, které se týkaly vývoje mezinárodní politiky českých zemí. Politický konflikt byl podle legendy završen vraždou Ludmily dne 15. září 921 na hradišti Tetín. Zabijáci Tunna a Gommon kněžnu Ludmilu uškrtili jejím šálem. I když je Ludmila prosila o zavraždění mečem, to vrahové odmítli. Tím, že neprolili její krev, se chtěli vyhnout Ludmilinu svatořečení. „Tělo Ludmily pohřbili do země zabalené jen v plátně. Údajně se tak stalo při západní zdi hradiště. Postupně se rozvinula legenda, že se nad jejím hrobem dějí zázraky – line se nádherná vůně, pohybují se tajemná světla a ozývají se hudební zvuky. Pravdou je, že když Václav IV. nechal tělo Ludmily převézt do Prahy, bylo prakticky nedotčené. Působilo, jako by Ludmila jen spala. Vzbudilo to přesvědčení, že jde o zázrak,“ popisuje znalec záhad české historie Otomar Dvořák. Další ze zázraků se údajně stal, když se slepec dotkl země, ve které byla Ludmila pohřbena a vrátil se mu zrak. Ludmila byla za svatou prohlášena v 11. století.  Svatá Ludmila bývá zobrazována jako starší žena se závojem a řasených šatech a také s malým Václavem, kterého učí z knihy. Mezi další atributy patří šál kolem krku nebo i provaz.

Svatý Václav

Svatý Václav patří mezi nejoblíbenější české svaté. Je považován za patrona české země a za mučedníka. Dne 28. září slavíme státní svátek Den české státnosti - Svatý Václav, oficiálně ale až od roku 2000. Do roku 2000 nebyl tento den oficiálním státním svátkem. Svatý Václav je oslavován za své vlastnosti, zbožný a mravný život. Zasloužil se o rozšíření křesťanství v českých zemích, stavěl křesťanské chrámy, často navštěvoval bohoslužby a pomáhal chudým.

Václav byl synem Vratislava z rodu Přemyslovců, ale vychovala ho jeho babička svatá Ludmila na hradě Budeč. Za svého působení jako kníže založil chrám sv. Víta. Svatého Václava zavraždil jeho mladší bratr Boleslav a jeho družina. Není však úplně jasné, o jaký spor mezi bratry šlo, není ani úplně jisté, zda šlo o úkladnou vraždu nebo nešťastnou náhodu. Existuje více legend a interpretací. Ostatky Svatého Václava leží v katedrále svatého Víta na Pražském hradě.

Za Václavova života ale i po jeho smrti jsou mu připisovány zázraky, které mají dokládat jeho svatost. Prvním zázrakem bylo podmanění si kouřimského knížete Radslava. Ten podle legendy uviděl na Václavově čele zářící zlatý kříž se dvěma anděly kolem. To ho ohromilo natolik, že se Václavovi v bitvě vzdal.

Druhý zázrak se udál během sněmu na královském dovře císaře Jindřicha. Ten chtěl Václava potrestat za nedochvilnost, když však ale Václav v vstoupil do místnosti, uviděl Jindřich na jeho čele zářící kříž a také dva anděly kolem. Z toho důvodu tedy od potrestání Václava upustil.

Staré pověsti říkají, že až bude české zemi nejhůře, vstanou blaničtí rytíři v čele se Svatým Václavem a přijdou na pomoc: “Až bude české zemi nejhůř, až bude tísněna cizími vojsky ze čtyř stran, až Praha zanikne a vozka zapráská bičem na místě, kde stávala, až budou Čechy jen tak velké, že se vejdou na jediný vůz, až se rybník u Býkovic po okraj naplní krví - teprve potom se na Blaníku zazelená suchý dub, vyschlý pramen vytryskne a rytíři, spící v nitru hory, procitnou a v čele s knížetem Václavem vyjedou na pomoc.”

Svatý Václav je zobrazován v železné košili a s knížecí čapkou, s mečem a štítem, v ruce drží praporec s orlicí. Mezi další atributy patří dva andělé po jeho bocích a klasy a hrozny.

Svatá Anežka Česká

Mezi nejznámější patrony Čech patří Anežka Přemyslovna - svatá Anežka Česká a její svátek slavíme 13.listopadu. Považuje se také za patronku nemocných a chudých. Anežka Česká byla dcerou Přemysla Otakara I. a narodila se kolem roku 1211 v Praze. Vyrůstala v cisterciáckých klášterech a ve 14 letech se vrátila zpět do Prahy. Zasloužila se o založení nemocnice sv. Františka v Praze a celý svůj život zasvětila péči o nemocné, chudé a potřebné.

Nejdůležitější jsou však zázraky, které jsou s Anežkou Českou spojovány. Nejzajímavější zázraky, které vedly k tomu, že byla po smrti prohlášena za svatou se týkaly Elišky Přemyslovny - praneteře Anežky České a manželky Jana Lucemburského. Když byla Eliška Přemyslovna s manželem Janem na Lokti a děti v Praze, zmocnilo se jí špatné tušení. Běžela do Anežského kláštera, modlila se k Anežce a prosila ji o pomoc. Druhý den přinesl posel zprávu z Prahy, že syn Václav (budoucí Karel IV.) byl velmi nemocný, ale zničehonic se uzdravil.

Druhý zázrak se stal při porodu Eliščina druhého syna. Lékaři jí nedávali mnoho šancí. Eliška se ale zase obrátila v modlitbách k Anežce a brzy se uzdravila. Po těchto zážitcích se Eliška rozhodla svou pratetu kanonizovat, tedy prohlásit za svatou. Problém dokončení kanonizace však nastal z důvodu, že nebyly nalezeny Anežčiny ostatky. Prohlášena za svatou byla až v roce 1989, ačkoliv ostatky nebyly zatím nalezeny.

Anežka Česká je nejčastěji zobrazována v řeholním rouchu a nebo v královském hermelínu a v rukou drží kostel.

Svatý Jan Nepomucký

Jana Nepomuckého oslavujeme jako mučedníka katolické církve a patrona české země.  Jeho svátek připadá na 16.května.

Jan Nepomucký se narodil kolem roku 1345 u Plzně v Nepomuku. Studia absolvoval na Karlově univerzitě. Nejdříve působil jako veřejný notář u pražského arcibiskupa a v roce 1380 se z Jana Nepomuckého stal farář v kostele sv. Havla. V roce 1389 ho arcibiskup Jan z Jenštejna jmenoval svým generálním vikářem. Tak se ale ocitl přímo v centru mocenského boje mezi církví a králem - tedy mezi Janem Jenštejnem a Václavem IV.

Spor vyvrcholil ve chvíli, kdy byl král mimo Prahu a zemřel opat bohatého kladrubského kláštera. Jan Jenštejn okamžitě jmenoval nového opata a Jan Nepomucký jeho volbu potvrdil. To krále rozlítilo a nechal všechny členy arcibiskupského výboru zatknout, tedy i Jana Nepomuckého. Všichni byli vyslýcháni a brutálně mučeni. Všichni poté museli podepsat list o mlčení, že k žádnému mučení nedošlo. To ale jako jediný odmítl Jan Nepomucký a tím si zpečetil svůj osud. Byl z Karlova mostu svržen do Vltavy a utopil se. Legenda praví, že mu předtím byl dokonce vyříznut jazyk. Další z legend také praví, že král nechal Janu Nepomuckému vyříznout jazyk a utopit ho z toho důvodu, že nechtěl prozradit zpovědní tajemství Václavovy ženy Žofie.

První zázrak spojený s Janem Nepomuckým praví, že při exhumaci jeho těla byl v lebce nalezen nezetlelý jazyk, zatímco zbytek těla zetlel. Druhý zázrak se opět týkal jazyka. Po šesti letech po exhumaci totiž nezetlelý jazyk nabobtnal, zčervenal,  to bylo vykládáno jako obživnutí. Další dva zázraky se týkaly zachránění a uzdravení dvou dívek. Rozálie Hodánkové, která spadla do vody pod mlýnským kolem. Po půlhodině nebohou dívku vytáhli z vody a ona obživla. Pod vodu se jí údajně zjevil Jan Nepomucký. Druhou dívkou byla Terezie Veronika Krebsová, které ochrnula ruka. Ve snu se jí pak zjevil Jan Nepomucký a uzdravil její ruku. Za svatého byl Jan Nepomucký prohlášen v roce 1729.

Jan Nepomucký je zobrazován jako kněz s pěti hvězdami kolem hlavy, který v ruce drží kříž. Mezi další jeho atributy patří jazyk, most či chuďas, kterému dává almužnu.

Další čeští svatí

V Čechách máme celkem 16 světců, kteří prošli kanonizačním procesem a pocházejí z Čech a Moravy, nebo zde zemřeli. Kromě Anežky České, Jana Nepomuckého, Ludmily a Václava se jedná o:

 • sv. Metoděj – misionář na Velké Moravě
 • sv. Cyril – misionář na Velké Moravě
 • sv. Gorazd – Metodějův nástupce
 • sv. Ivan – poustevník ve Svatém Janu pod Skalou
 • sv. Vojtěch – druhý pražský biskup a misionář v Prusku
 • sv. Radim – nevlastní bratr sv. Vojtěcha, první arcibiskup ve Hnězdně
 • sv. Prokop – spoluzakladatel a první opat Sázavského kláštera
 • sv. Hedvika Slezská – slezská kněžna
 • sv. Zdislava – zakladatelka špitálu v Jablonném
 • sv. Jan Sarkander – umučený za českého stavovského povstání
 • sv. Klement Maria Hofbauer – vlivný varšavský a vídeňský kněz
 • sv. Jan Nepomuk Neumann – český misionář a první světec v USA

Zdroj: ct24.ceskatelevize.cz, muzeumkarlovamostu.cz, rozhlas.cz, cs.wikipedia.org, abicko.cz, panovnici.cz, radiozurnal.rozhlas, handl.blog.respekt.cz

Vytisknout stránku
Sdílet článek